Εταιρική Διακυβέρνηση

Η NP Ασφαλιστική είναι οργανωμένη σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων της, προκειμένου για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων προς όφελος των Πελατών, των Μετόχων και όλων των Εργαζομένων (Διοικητικού Προσωπικού και Δικτύου Συνεργατών).

Για τη διασφάλιση της επιτυχούς λειτουργίας της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Εταιρία έχει συστήσει Επιτροπές και έχει στελεχώσει τις τέσσερις Βασικές Λειτουργίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ως κατωτέρω :

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και προΐσταται της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Στις κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα των ελέγχων, η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των Κανονισμών, Πολιτικών και Διαδικασιών της Εταιρίας.

Εκτελεστική Επιτροπή Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή υποβοηθά το έργο της Διοίκησης και αναφέρονται σε αυτήν μέσω εκθέσεων οι Υπεύθυνοι : Διαχείρισης Κινδύνων, Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού, Αμοιβών, Πληροφορικής, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Τεχνικής Διεύθυνσης καθώς και η Επενδυτική Επιτροπή.

Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή καθορίζει την στρατηγική και τις κινήσεις της Εταιρίας για την βέλτιστη αξιοποίηση του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου. Λόγω δε της πολυπλοκότητας και της άμεσης επιρροής που έχει σε όλο το φάσμα λειτουργίας της Εταιρίας, συνέρχεται αυτόνομα από την Εκτελεστική Επιτροπή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εσωτερικός Έλεγχος

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι διοικητικά ανεξάρτητη, υπάγεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναφέρεται μέσω της Επιτροπής Ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κύριο έργο της Μονάδας είναι η συστηματική, ανεξάρτητη και αντικειμενική αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσον τηρούνται οι εγκεκριμένες Πολιτικές και Διαδικασίες Λειτουργίας της Εταιρίας.

Διαχείριση Κινδύνων

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων έχει σαν κύριο έργο την παρακολούθηση και αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας, τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνει ή μπορεί να εκτεθεί η Εταιρία, τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας της Εταιρίας. Στην Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων ενσωματώνεται και η Αναλογιστική Λειτουργία.

Αναλογιστική Λειτουργία

Κύριο έργο της Αναλογιστικής Λειτουργίας είναι ο υπολογισμός των Τεχνικών Προβλέψεων διασφαλίζοντας την χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων και διαδικασιών, η διατύπωση γνώμης για την γενική πολιτική Ανάληψης Κινδύνων (underwriting) της Εταιρίας, καθώς για την καταλληλότητα συμφωνιών Αντασφάλισης και η συμβολή της στην διαδικασία Τιμολόγησης των προσφερόμενων ασφαλιστικών προϊόντων.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης έχει σαν κύριο έργο την παρακολούθηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και την θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών με στόχο την πλήρη και διαρκεί συμμόρφωση της Εταιρίας προς το εν λόγω πλαίσιο, η παράλειψη της οποίας μπορεί να επισύρει άμεσες (επιβολή διοικητικών κυρώσεων) ή έμμεσες (μείωση της φήμης) επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας. Επιπροσθέτως, διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης και παρέχει συμβουλές προς την Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.