Διοικητική Οργάνωση

Το Οργανόγραμμα μας

Η NP ασφαλιστική για να κάνει πράξη το όραμα, τους στόχους και τη φιλοσοφία που έθεσε με το ξεκίνημα της δραστηριότητάς της δημιούργησε ένα «καλοκουρδισμένο» διοικητικό μηχανισμό, ικανό να προάγει το όραμα και τη φιλοσοφία αλλά και να υλοποιεί τους οικονομικούς στόχους που θέτει η Διοίκηση.

Από την αρχή η Διοίκηση της Εταιρίας «διέρρηξε» την παραδοσιακή σχέση Ιδιοκτησίας και Διοικήσεως. Η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων πέρασε στα στελέχη της Εταιρίας, η οποία είχε προηγουμένως διασφαλίσει τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία με ένα συγκεκριμένο οργανόγραμμα που το χαρακτηρίζει ο δυναμισμός και η ευελιξία, αφού διέπεται από έναν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που περιγράφει με σαφήνεια τα προσόντα, τις ευθύνες και τα καθήκοντα της κάθε θέσεως που προβλέπεται στο οργανόγραμμα και με διαδικασίες λειτουργίας που δημιουργούν μεγάλες προϋποθέσεις εξέλιξης. Τα παραπάνω, μαζί με την πλήρη μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών της Εταιρίας, αποτελούν το σκηνικό μέσα στο οποίο προέχουσα θέση κατέχουν η οικονομική πρόοδος και ο άνθρωπος, με όποια ιδιότητα και αν έρχεται σε επαφή με την Εταιρία - του πελάτη, του εργαζόμενου, του μετόχου, του τρίτου κ.ο.κ.

Η οργάνωση και λειτουργία της NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ βασίζονται:

 • Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους Πελάτες και στους Συνεργάτες της.
 • Στο Επαγγελματικό Ήθος. Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπει τις σχέσεις της με τους Πελάτες, τους Συνεργάτες αλλά και με κάθε τρίτο που συναλλάσσεται. Πολιτική της Εταιρίας είναι η διατήρηση σταθερών συνεργασιών μέσα από ανταποδοτικό όφελος, όπως ενδεικτικά είναι η σταθερή συνεργασία της Εταιρίας με σχεδόν τους ίδιους αντασφαλιστικούς ομίλους που επέλεξε σε συνεργασία με τους συμβούλους της, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρίας και αποτελείται από πέντε έως έντεκα μέλη τα οποία μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι της Εταιρίας και διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο είναι ανεξάρτητα. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από καταξιωμένους επαγγελματίες, γνωστούς για το ήθος, αλλά και για τη γνώση τους στους τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα στο Νομικό Πρόσωπο
Ζάχος Γεώργιος του Νικολάου Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
Κυράνας Αθανάσιος του Γεωργίου Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό μέλος
Ζάχος Νικόλαος του Γεωργίου Γραμματέας Δ.Σ, Εκτελεστικό μέλος
Στάθης Γεώργιος του Κωνσταντίνου Εκτελεστικό μέλος
Μπούσιας Ιωάννης του Θεοδώρου Μη εκτελεστικό μέλος
Μαρλαφέκας Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κυριακόπουλος Θεόδωρος του Αντωνίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Δημητριάδης Ευάγγελος του Νικολάου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κατσαμπάκος Γεώργιος του Αντωνίου Εκτελεστικό μέλος

Επιχειρησιακές Διευθύνσεις

Διοίκηση

Η Διοίκηση κατέχει την υψηλότερη θέση στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας μετά από την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τον συντονισμό όλων των Επιχειρησιακών Διευθύνσεων για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού.

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Βασική αποστολή της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών είναι να εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων, η υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής και η εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου δαπανών και προμηθειών, συμβάλλοντας στην βελτιστοποίηση του αποτελέσματος και της κερδοφορίας.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Αντασφαλειών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υλοποιεί την Πολιτική και τις Διαδικασίες Ανάληψης Κινδύνων της Εταιρίας και εφαρμόζει τους κανόνες που προβλέπονται από το θεσμικό περιβάλλον και τους όρους των Αντασφαλιστικών Συμβάσεων για την έκδοση νέων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, την ακύρωση ή την τροποποίηση τους, τις ανανεώσεις αυτών και φυσικά για τις αποζημιώσεις.

Διεύθυνση Πωλήσεων

Έργο της Διεύθυνσης Πωλήσεων είναι η ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής σύμφωνα με τους μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς της Εταιρίας, μέσα από ένα καλοεκπαιδευμένο Ανθρώπινο Δίκτυο Πωλήσεων, ικανό να μεταφέρει τις νέες ανάγκες για προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές.

Το οργανόγραμμα της Διεύθυνσης Πωλήσεων είναι δυναμικό και διαχωρίζεται στα επίπεδα των :

 • Διευθύνσεων Πωλήσεων
 • Περιφερειακών Διευθύνσεων Πωλήσεων
 • Διευθύνσεων Ανάπτυξης
 • Δόκιμων Διευθύνσεων Ανάπτυξης
 • Εταιρικών Συνεργατών

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τον Νομικό Σύμβουλο και έχει τη γενική εποπτεία κάθε νομικού θέματος που αφορά την λειτουργία και κάθε νομική ανάγκη της Εταιρίας.

Τεχνολογική Εξέλιξη & Πλήρη Μηχανογράφηση

Η Τεχνολογία στα χέρια των Συνεργατών μας

Η σύγχρονη εποχή απαιτεί τεχνολογικά εργαλεία ικανά να προσφέρουν ταχύτητα, ευελιξία και αυτονομία στους Συνεργάτες μας, καθώς επίσης να καλύπτουν τις ανάγκες των Πελατών για αμεσότητα στην πληρωμή και αποφυγή των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο.

 • Αυτονομία στην Έκδοση Συμβολαίων για τους Συνεργάτες μας μέσω του NP Portal
 • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και Έκδοση Προσφορών για όλα τα Προϊόντα από τους Συνεργάτες μας
 • Δυνατότητες Ηλεκτρονικών Πληρωμών μέσω POS, e-banking, ΔΙΑΣ DCT –online, Πάγιας Εντολής, Τηλεφωνικής Πληρωμής και όλα τα άλλα σύγχρονα μέσα
 • Ηλεκτρονικές Υπογραφές Αιτήσεων Ασφάλισης για την πλήρη συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, της IDD και της προσυμβατικής ενημέρωσης των Πελατών από τους Συνεργάτες μας
 • Αυτονομία στις Τροποποιήσεις Νέων Αιτήσεων και Αιτήσεων Ανανεώσεων μέσω του NP Portal
 • Πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για την πορεία των Αποζημιώσεων των Πελατών σας
 • Έκδοση Πράσινης Κάρτας από το Portal
 • Αυτονομία στην χρέωση και εκτύπωση Νέων Συμβολαίων και Ανανεώσεων για τους Λοιπούς Κλάδους
 • Πλήρη ενημέρωση για το Χαρτοφυλάκιο και την Παραγωγή των Συνεργατών μας μέσω του NP Portal
 • Πρόσβαση στα έντυπα των Αιτήσεων Ασφάλισης για όλα τα προϊόντα της Εταιρίας μέσω του Portal
 • Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Συνεργατών online μέσω του NP Portal