Πολιτική Απορρήτου NP Ασφαλιστικής Website & Cookies

1. Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική αφορά την εταιρία «NP Ασφαλιστική – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.», εφ εξής καλούμενη η «εταιρία», η οποία δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, που συλλέγονται κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων), ιδιοκτησίας της, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις, που θα αφορούν σε αυτόν, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει τη δέσμευση της εταιρίας να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και πώς η δέσμευση αυτή εφαρμόζεται σχετικά με την συλλογή, την χρήση, τη μεταβίβαση και τη διατήρηση αυτών.

Η παρούσα πολιτική δεν καλύπτει σε οποιαδήποτε περίπτωση την έννομη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο, ή/και την διαχείριση, ή/και την ιδιοκτησία της εταιρίας. Ισχύει δε μόνο για τις σελίδες, την ιδιοκτησία των οποίων και διαχείριση έχει η εταιρία και δεν ισχύει για πληροφορίες, που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιριών τις οποίες η εταιρία δεν ελέγχει.

2. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρία έχει σχεδιάσει τυποποιημένες φόρμες και έντυπα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι φόρμες αυτές χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένα αιτήματα, που η ιστοσελίδα παραπέμπει στο κατάλληλο τμήμα ή μέλος του προσωπικού της.

Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Για τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων σας υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 , αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας, μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική.

3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρία μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που έχουν συλλεχθεί, σε προμηθευτές, συνεργάτες ή τρίτα μέρη, στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των ερωτήσεων και των αιτημάτων σας. Τέτοιες μεταβιβάσεις θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων σε τρίτους προμηθευτές, ρήτρες δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι αναγκαία για την νομική συμμόρφωση κτλ.). Επιπλέον, μπορεί να δημοσιοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν τέτοιου είδους δημοσιοποιήσεις είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, στην οποία είμαστε υποκείμενοι.

4. Διατήρηση Δεδομένων

Η εταιρία δεσμεύεται να μην διατηρήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο μεγαλύτερη από ό,τι είναι αναγκαίο και θα διασφαλίσουμε ότι θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στο τμήμα Επικοινωνία.

5. Δικαιώματα των Υποκειμένων

Σε αυτήν την ενότητα η εταιρία διευθετεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και πώς τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά. Για επιπλέον διευκρινήσεις παρακαλώ ανατρέξτε στο τμήμα Επικοινωνία.

5.1 Δικαίωμα Πρόσβασης

Η εταιρία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα, θα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα. Τα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δικά τους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

5.2 Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, τη διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Το δικαίωμα στην Διαγραφή μπορεί να ζητηθεί, χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

Η εταιρία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν,
 • το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία,
 • το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για τη επεξεργασία,
 • τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.

Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στη διαγραφή, η εταιρία πρέπει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους. Το αίτημα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Αρχείο Καταγραφής Αιτημάτων των Υποκείμενων των Δεδομένων.

Εάν η εταιρία δεν μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διασφαλίσει ότι:

 • δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο,
 • δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 • προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες.

5.3 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, περιορισμό της επεξεργασίας, χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

5.4 Δικαίωμα Εναντίωσης

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

5.5 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Κατόπιν αιτήματος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε δομημένη μορφή, χρησιμοποιώντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου.

Αυτά τα αιτήματα θα επεξεργάζονται εντός ενός μήνα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύεται η ιδιωτικότητα των ατόμων. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό θα υλοποιείται χωρίς χρέωση.

Εάν η εταιρία δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο αίτημα αυτό, εντός 30 ημερών, oΥπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα πρέπει να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί, ήτοι:

 • μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος,
 • οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα,
 • λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης.
 • μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις,
 • μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό),
 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου.

6. Cookies

Για την σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μπορεί να τοποθετήσουμε στη συσκευή σας μικρά αρχεία δεδομένων, που ονομάζονται cookies, αλλά κανένα από αυτά δεν χρησιμοποιείται για άσκοπη συλλογή πληροφοριών.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης (π.χ. Internet Explorer, MozillaFirefox, GoogleChromei) στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας τηλέφωνο. Επιτρέπουν δε στους ιστότοπους να αποθηκεύουν στοιχεία, όπως οι προτιμήσεις των χρηστών. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της εταιρίας. Τα cookies ουσιαστικά λειτουργούν ως μια «μνήμη» για τον ιστότοπο, έτσι ώστε ο ιστότοπος να μπορεί να σας αναγνωρίσει όταν επιστρέψετε και να ανταποκριθεί κατάλληλα.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, χωρίς να έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας, ούτε μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας, χρησιμεύουν εντούτοις:

 • - για την αναγνώριση των χρηστών μας,
 • - για να «θυμόμαστε» τις προσαρμοσμένες προτιμήσεις των χρηστών μας,
 • - για να βοηθούν τους χρήστες μας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, χωρίς να χρειάζεται να εισάγουν ξανά πληροφορίες κατά την περιήγηση τους από τη μία σελίδα στην άλλη ή όταν επισκέπτονται μετέπειτα τον ιστότοπο

Παρακάτω αναφέρονται οι κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιεί η εταιρία μας:

 • Cookie αποδοχής αποθήκευσης cookies (User consent):
 • To cookie αυτό δημιουργεί την πληροφορία ότι ο χρήστης αποδέχτηκε την χρήση cookies ώστε να μην εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα δεύτερη φορά. Αποθηκεύει μόνο την ένδειξη αν διαβάστηκε ή όχι το προειδοποιητικό μήνυμα και καμία άλλη πληροφορία.

 • Cookie πρώτης επίσκεψης στο np-asfalistiki.gr:
 • To cookie αυτό δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την πρώτη επίσκεψη στη σελίδα. Δεν χρησιμοποιείται για κανένα άλλο σκοπό.

 • Cookie για προστασία ενάντια σε κακόβουλες επιθέσεις (Cross-SiteRequestForgery):
 • Αφορά στις φόρμες υποβολής. Είναι ένας μοναδικός αριθμός για αποφυγή κακόβουλης χρήσης των φορμών και δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία που αφορά στη συμπλήρωση πεδίων της φόρμας.

 • Cookies για την ανάλυση της περιήγησης (GoogleAnalyticscookie):
 • Για να μπορούμε διαρκώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει το np-asfalistiki.gr και την εμπειρία των επισκεπτών του, χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα cookies. Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπο np-asfalistiki.grόπως την ώρα και την ημερομηνία επίσκεψης, το πλήθος επισκέψεων, τις σελίδες που περιλαμβάνει η επίσκεψη, την έναρξη και τη λήξη της επίσκεψης, την κατηγορία συσκευής του χρήστη (κινητό, tablet, υπολογιστή), τον ιστότοπο από όπου προήλθε η επίσκεψη στο np-asfalistiki.gr, και άλλες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται συγκεντρωτικά και μόνο, καθώς επίσης δεν συνδέονται με προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του np-asfalistiki.gr. Η ιστοσελίδα np-asfalistiki.grχρησιμοποιεί την υπηρεσία GoogleAnalytics για τη συγκέντρωση και παρουσίαση των πληροφοριών που συλλέγονται με τα cookies αυτής της κατηγορίας.

 • Cookies για την αποθήκευση των προτιμήσεων του χρήστη:
 • Οι πληροφορίες αυτές αποθηκεύονται κατόπιν περιηγήσεων σε συγκεκριμένες σελίδες (σελίδες προορισμού διαφημιστικών καμπανιών) και αφορούν την καταγραφή των προτιμήσεων και της επίσκεψης του χρήστη.

 • Cookies διαφήμισης και στόχευσης:
 • Είναι τα cookies που αποθηκεύονται με στόχο να παρέχεται διαφημιστικό περιεχόμενο στον επισκέπτη του site σχετικό με τα ενδιαφέροντά του. Συνήθως τοποθετούνται σε συγκεκριμένες σελίδες του np-asfalistiki.grγια να καταγράφουν την επίσκεψη σε αυτές (π.χ. υπολογιστές ασφαλίστρων). Τα cookies αυτά καθορίζονται από τις διαφημιστικές πλατφόρμες που τοποθετούν τις διαφημίσεις μας σε διάφορους ιστότοπους και κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:

 • - DoubleClickCookie: Αφορά την καταγραφή του διαφημιστικού δικτύου: DoubleClick της Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.
 • - FacebookCookie: Αφορά την καταγραφή του διαφημιστικού δικτύου της Facebook.

Θέλουμε ο ιστότοπός μας να είναι ουσιαστικά χρηστικός και όσο το δυνατόν πιο φιλικός προς το χρήστη και τα cookies μας βοηθούν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο και για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, όπως ορίζεται σε αυτήν την πολιτική.

Τα προγράμματα περιήγησης (webbrowser) στο Διαδίκτυο είναι συνήθως ρυθμισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Επομένως, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση, πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Για να κατανοήσετε αυτές τις ρυθμίσεις, οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορεί να είναι χρήσιμοι ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Βοήθεια στο πρόγραμμα περιήγησης για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τη χρήση τους στο διαδίκτυο, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες τις ακόλουθες συνδέσεις:

Επισημαίνεται παρ΄όλα ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την εταιρία ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

7. Τροποποιήσεις

Σε περίπτωση που η εταιρία επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές εδώ. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.

8. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail complaints@np-asfalistiki.gr ή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο τηλέφωνο 210-4173300 (εσωτ 153).