Νομική Προστασία

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Τι είναι Νομική Προστασία;

Νομική Προστασία είναι η προστασία που παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο έναντι κάποιου ασφαλίστρου προκειμένου να διεκδικήσει μια δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια.

Οι παροχές ενδεικτικά είναι:

 • Οι αμοιβές του δικηγόρου.
 • Τα δικαστικά έξοδα και τέλη.
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών.
 • Η δικαστική δαπάνη στον αντίδικο σε περίπτωση επιδίκασης της σε βάρος του ασφαλιζόμενου.
 • Τα έξοδα εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα ασφάλισης Νομικής Προστασίας που σας προσφέρει η NP Ασφαλιστική πατώντας στην ενότητα που σας ενδιαφέρει:


Παρέχεται

 • Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από τρίτους
 • Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων, και έχουν σχέση με το αντικείμενο της ασφάλισης.
 • Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, συμβάσεις με την ΔΕΗ, εγγύηση εγκαταστάτη, εγγύηση κατασκευαστή, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος.
 • Για διαφορές εξ’ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που καλύπτουν την ασφαλισμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, όπως πχ. πυρός, κλοπής, ζημίας από φυσικά φαινόμενα κλπ.

Εξαιρούνται:

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.

Παρέχεται

 • Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ' αμελείας αδικήματα που αφορούν την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως:
  • εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση ή αναισθησία
  • εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία
  • επικίνδυνη φαρμακευτική ή θεραπευτική αγωγή στα πλαίσια κλινικών πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών
  • αισθητική παραμόρφωση ή ατελές αισθητικό αποτέλεσμα
  • ανθρωποκτονία από αμέλεια
  • κατηγορίες για ψευδείς πιστοποιήσεις
  • παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
  • άρνηση εκτέλεσης εργασιών
  • εσφαλμένη διάγνωση με την ευρεία έννοια
 • Για την υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις:
  • Εξύβρισης
  • Χειροδικίας
  • Πρόκλησης σωματικών βλαβών
  • Δυσφήμησης
 • Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στον εξοπλισμό, στην εγκατάσταση η σε αντικείμενα του ιατρείου του.
 • Για διαφορές του ασφαλισμένου μας ιατρού με το προσωπικό που απασχολεί από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κ.λ.π.
 • Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκλησθείσες ζημιές κ.λ.π.
 • Για τις διαφορές του ασφαλισμένου μας με το ασφαλιστικό του ταμείο.
 • Για τις διαφορές του ασφαλισμένου μας με την ασφαλιστική εταιρία από τα ασφαλιστήρια του ιατρείου του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, στις διαφορές που θα προκύψουν από την επαγγελματική ευθύνη του έναντι τρίτων.

Εξαιρούνται:

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.

Παρέχεται

 • Η κάλυψη αυτή αφορά την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων, αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα.
 • Η κάλυψη αναφέρεται στην παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές, που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις).
 • Η κάλυψη αναφέρεται στην προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας. Πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλείψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και αποτελούν εξ’ αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Εξαιρούνται:

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.

Παρέχεται

 • Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στον ασφαλισμένο από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 • Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων που δημιουργούνται σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανών κ.λ.π.
 • Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων, και έχουν σχέση με το αντικείμενο της ασφάλισης (όπως για παράδειγμα αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα και άλλα εξ’ αμελείας αδικήματα, που εμπίπτουν στην ποινική διαδικασία)
 • Για διαφορές μεταξύ του ασφαλισμένου εργοδότη και των υπαλλήλων του και αναφέρονται τόσο στην διεκδίκηση όσο και την απόκρουση απαιτήσεων.
 • Για μισθωτικές διαφορές, όπως για παράδειγμα την μίσθωση του καταστήματος, τη διάρκειά της, την ανανέωση της, τη χρήση του μισθωμένου χώρου, το ενοίκιο και την αναπροσαρμογή του.
 • Για διαφορές με το ασφαλιστικό ταμείο του ασφαλισμένου.
 • Για υποθέσεις φορολογικού δικαίου ή για άλλα θέματα συναφή με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Για διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει με συμβόλαια πυρός, κλοπής κλπ., την ασφαλισμένη επιχείρηση και για την δραστηριότητα, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
 • Για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρίας στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου και αφορά την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα του.

Εξαιρούνται:

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.

Παρέχεται

 • Για τις διαφορές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες ή προμηθευτές τους που συνήφθησαν στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα:
  • αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές
  • αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές
  • απλήρωτα τιμολόγια
  • αλληλόχρεους λογαριασμούς
  • διαφορές με τους προμηθευτές από μη έγκαιρη παράδοση αγαθών, ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κ.ο.κ.

Εξαιρούνται:

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.

Παρέχεται

 • Για την άσκηση προσεπίκλησης κατά της ασφαλιστικής του εταιρίας, όταν ενάγεται για ζημιές που προκλήθηκαν στο μεταφερόμενο εμπόρευμα, εφ'όσον όμως υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη τέτοιου κινδύνου.
 • Για την άσκηση παρεμπίπτουσας αγωγής κατά του μεταφορέα ή άλλου υπευθύνου, σε περίπτωση:
  • καθυστερημένης παράδοσης εμπορεύματος στον προορισμό του, όταν έχει συμφωνηθεί δήλη ημέρα άφιξης,
  • καθυστερημένης άφιξης μεταφορέα στον προορισμό του εξ άλλης αιτίας (π.χ. τροχαίο ατύχημα - τεχνική βλάβη – ανατροπή οχήματος)
  • κατάσχεσης οχήματος και δέσμευση εμπορεύματος (π.χ. πρόβλημα στην άδεια οδήγησης, περιορισμός της κυκλοφορίας, υπέρβαρο φορτίο, παραβίαση οδηγιών ως προς τις προβλεπόμενες τελωνειακές διατυπώσεις, φόρτωση/μεταφορά εμπορευμάτων, εν όλω ή εν μέρει διάφορων εκείνων της περιγραφής/εντολής του παραγγελέα και των οποίων την ύπαρξη δεν ηδύνατο ο διαμεταφορέας /μεταφορέας από την συσκευασία ή εξ άλλων στοιχείων να γνωρίζει κλπ.)
  • παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. μη πληρωμή του συμφωνηθέντος ναύλου στον διαμεταφορέα)
 • Για διαφορές που ανακύπτουν από ασφαλιστήρια συμβόλαιά του, εφόσον όμως έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα και την δηλωθείσα εγκατάστασή του.
 • Για την διεκδίκηση των ορίων απαλλαγής, που τυχόν προβλέπουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά του, κατά του υπαιτίου τρίτου.
 • Για την ποινική υπεράσπιση του διαμεταφορέα, μόνο όμως όταν κατηγορείται για εξ' αμελείας αδικήματα.

Εξαιρούνται:

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.

Παρέχεται

 • Διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους, για ζημιές που προκλήθηκαν αποδεδειγμένα από αυτούς στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.
 • Διεκδίκηση και απόκρουση αξιώσεων από συμβάσεις που καταρτίσθηκαν από τον διαχειριστή με τρίτο (π.χ. όταν παραδίδεται ελλιπές φορτίο πετρελαίου ή πετρέλαιο κακής ποιότητας ή όταν δημιουργούνται προβλήματα κατά τις συμφωνηθείσες εργασίες ελαιοχρωματισμού κλπ.).
 • Διεκδίκηση οφειλών για κοινόχρηστες δαπάνες από ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους σ΄αυτές (π.χ. όταν ένοικος αρνείται ή κωλυσιεργεί την καταβολή της αναλογίας του διαμερίσματός του στις δαπάνες για την αντικατάσταση σωληνώσεων, βαφής κτιρίου ή την αναλογία του διαμερίσματός του στις εν γένει οφειλόμενες και αναλογούσες στο διαμέρισμά του κοινόχρηστες δαπάνες).
 • Απόκρουση ποινικών κατηγοριών, που βαρύνουν τον διαχειριστή της πολυκατοικίας και σχετίζονται με θέματα της διαχείρισης αυτής (π.χ. όταν ο διαχειριστής κατηγορείται για υγειονομικές παραβάσεις ή άλλα ποινικά αδικήματα που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων του).
 • Προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας του εκάστοτε νόμιμα εκλεγμένου διαχειριστή.

Εξαιρούνται:

Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.


Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.