Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Τι σας προσφέρει η NP Ασφαλιστική;

Προσφέρει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στον πελάτη έναντι απρόβλεπτων κινδύνων, που μπορεί να του επιφέρουν απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες.

Τί είναι Ευθύνη;

Ευθύνη είναι το σύνολο των δυσμενών συνεπειών σε περίπτωση:
 • Μη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων (ενδοσυμβατική ευθύνη)
 • Υπαίτιας και παράνομης προσβολής ξένου έννομου αγαθού (αδικοπρακτική ευθύνη)

Τί είναι Αδικοπρακτική Ευθύνη;

Η αδικοπρακτική ευθύνη απορρέει ευθέως από το νόμο χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης μεταξύ του υπόχρεου και του δικαιούχου.

Πού περιγράφεται ειδικότερα η αδικοπρακτική ευθύνη;

Στο άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα.

Τί αναφέρει το άρθρο 914 του ΑΚ;

Όποιος ζημιώσει τον άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει.

Κατηγορίες Αστικής Ευθύνης

 • Γενική Αστική Ευθύνη
 • Εργοδοτική Ευθύνη
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Ελαττωματικού Προϊόντος
 • Αστική Ευθύνη Ατυχηματικής Ρύπανσης / Μόλυνσης

Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Γενική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, είναι η εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εργοδοτική είναι η Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Επαγγελματική Ευθύνη είναι η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος του κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων του ασφαλιζόμενου ή των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ευθύνη Προϊόντος είναι η Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων του ασφαλιζόμενου, που κατασκευάζει, εισάγει, εμπορεύεται προϊόντα, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθεί αυτός να καταβάλει βάσει νόμου, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος του και που οφείλονται από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων εντός των γεωγραφικών ορίων που συμφωνούνται στην ασφαλιστική σύμβαση.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ/ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Περιλαμβάνει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή και Υλικές Ζημίες) τρίτων, που οφείλονται σε ατυχηματική Ρύπανση/Μόλυνση του περιβάλλοντος χώρου από υπαιτιότητά του Ασφαλισμένου, η οποία θα είναι συνέπεια ξαφνικού, απρόβλεπτου, τυχαίου, μη αναμενόμενου, αιφνίδιου και ακούσιου γεγονότος (ατυχήματος).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο δικαιούται το σύνολο ή μέρος του ασφαλίσματος όπως τυχόν αναφέρεται στην Ασφαλιστική Σύμβαση.

ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ή ΣΥΜΒΑΝ

Ζημιογόνο Γεγονός ή Συμβάν είναι εκείνο το τυχαίο, μη αναμενόμενο, αιφνίδιο και αντίθετο της θέλησης του Ασφαλισμένου πραγματικό περιστατικό, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου, έχει ως αποτέλεσμα τη Ζημιά Τρίτου και οδηγεί στην επέλευση του Ασφαλιστικού Κινδύνου βάσει των Όρων της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

ΤΡΙΤΟΣ

Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο πιθανώς να δικαιούται αποζημίωση από τον Ασφαλισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ασφαλιστική Σύμβαση

ΣΕΙΡΑ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Σειρά Αξιώσεων είναι η έγερση περισσοτέρων αξιώσεων από έναν Τρίτο ή από περισσότερους Τρίτους εφ’ όσον αφορούν ένα Ζημιογόνο Γεγονός ή Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων.

ΣΕΙΡΑ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ή ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων είναι τα Ζημιογόνα Γεγονότα ή Συμβάντα που αποτελούν συνέπεια μιας κοινής πρωτογενούς αιτίας ή έχουν κοινή προέλευση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ασφαλιστικός Κίνδυνος είναι η εκ της πραγματοποιήσεως Ζημιογόνου Γεγονότος έγερση αξιώσεως αποζημιώσεως Τρίτου κατά του Ασφαλισμένου, την οποία ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να ικανοποιήσει (βάσει των διατάξεων του νόμου περί αστικής ευθύνης) ενώ οι συνέπειες από την πιθανότητα εγέρσεως τέτοιας αξιώσεως μπορούν να καλύπτονται από τον Ασφαλιστή υπό τους όρους της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ - ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με το Ασφαλιστήριο να ευθύνεται ο Ασφαλιστής ανά Ζημιογόνο Γεγονός ή ανά Σειρά Ζημιογόνων Γεγονότων ή Συμβάντων. Ανώτατο Όριο Ευθύνης είναι το χρηματικό ποσό, μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με το Ασφαλιστήριο, να ευθύνεται ο Ασφαλιστής, συνολικά για όλη την Περίοδο Ασφάλισης.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Απαλλαγή είναι το συμφωνηθέν αφαιρετέο ποσό ή ποσοστό, το οποίο αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και δεν καταβάλλεται από την Εταιρία, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση και το οποίο βαρύνει τον ίδιο τον Ασφαλισμένο και αφαιρείται από την καταβλητέα κατά περίπτωση αποζημίωση. Ανάλογα με τους όρους του κάθε ασφαλιστηρίου συμβολαίου η Απαλλαγή συμφωνείται συνήθως είτε ανά ζημιογόνο γεγονός είτε ανά εγερθείσα απαίτηση.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης που σας προσφέρει η NP Ασφαλιστική πατώντας στην ενότητα που σας ενδιαφέρει:


Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Επαγγελματική Ευθύνη από την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη από αμέλεια, λάθος, παράλειψη του ασφαλιζόμενου στη διάγνωση, την υπόδειξη ή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, (τη χειρουργική επέμβαση), τη νάρκωση καθώς και την έκδοση συνταγών για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός & Ανώτατο Όριο Ευθύνης 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Επαγγελματική Ευθύνη από την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού ή / και την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΑΛΥΨΗ

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη από αμέλεια, λάθος, παράλειψη του ασφαλιζόμενου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του και την εκτέλεση συνταγών για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο & Ανά Γεγονός 30.000 50.000 100.000 200.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 60.000 100.000 200.000 400.000

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, χωρίς όμως τις επεκτάσεις κάλυψης.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΑΛΥΨΗ

Καλύπτεται η εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 200.000
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός 60.000 100.000 200.000 250.000
Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 60.000 100.000 200.000 400.000

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, χωρίς όμως τις επεκτάσεις κάλυψης.

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Επαγγελματική Ευθύνη από την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Φυσιοθεραπευτή έναντι τρίτων

Καλύψεις

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη από αμέλεια, λάθος, παράλειψη του ασφαλιζόμενου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του (σωματικές βλάβες / θάνατο) και την χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες για ζημιές, που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο & Ανά Γεγονός & Συνολικά 30.000 50.000 100.000 200.000

Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη των Λογιστών και προστατεύει τις αμοιβές τους από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.

Που απευθύνεται

Σε λογιστικά γραφεία οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Λογιστές για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους ως εξής.

 • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Απώλεια εγγράφων
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Δυσφήμιση / Συκοφαντία
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων / παραβίαση απορρήτου
 • Μη τήρηση των προθεσμιών, Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς

Συμπεριλαμβανομένου Δικαστικών Εξόδων και Ποσών ενδεχόμενου Εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα συμβούν και αναγγελθούν εντός της περιόδου ασφάλισης.


Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι από €30.000 μέχρι €3.000.000

Ασφάλιστρα

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την συμπληρωμένη πρόταση ασφάλισης
 • Τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο)
 • Το αιτούμενο όριο ευθύνης

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη των Δικηγόρων και προστατεύει τις αμοιβές τους από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή/και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.

Που απευθύνεται

Σε δικηγορικά γραφεία οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Δικηγόρους για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους από:

 • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Απώλεια εγγράφων
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Παραλείψεις ή ελλείψεις σε συμβάσεις
 • Παραγραφές αδικημάτων,
 • Δυσφήμιση / συκοφαντία, Παραβίαση προσωπικών δεδομένων,
 • Παράβαση καθήκοντος / παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου

Συμπεριλαμβανομένου Δικαστικών Εξόδων και Ποσών ενδεχόμενου Εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα συμβούν και αναγγελθούν εντός της περιόδου ασφάλισης.


Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι από €30.000 μέχρι €3.000.000

Ασφάλιστρα

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την συμπληρωμένη πρόταση ασφάλισης
 • Τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο)
 • Το αιτούμενο όριο ευθύνης

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP insurance ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και προστατεύει τις αμοιβές τους από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.

Που απευθύνεται

Σύμφωνα με το ΠΔ 133/2016, ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα συνδίκου πτώχευσης και ο ειδικός διαχειριστής του Ν.4307/2014. Οι επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα που μπορούν να πιστοποιηθούν ως διαχειριστές αφερεγγυότητας είναι οι δικηγόροι, οι νόμιμοι ελεγκτές και οι λογιστές φοροτεχνικοί Α’ τάξεως. Πιστοποίηση λαμβάνουν μετά από εξετάσεις και εφόσον έχουν εγγραφεί στο ειδικό Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Διαχειριστές Αφερεγγυότητας για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους ως εξής.

 • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Απώλεια εγγράφων
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Δυσφήμιση / Συκοφαντία
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων / παραβίαση απορρήτου
 • Μη τήρηση των προθεσμιών, Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς

Συμπεριλαμβανομένου Δικαστικών Εξόδων και Ποσών ενδεχόμενου Εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι από €30.000 μέχρι €3.000.000

Ασφάλιστρα

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την συμπληρωμένη πρόταση ασφάλισης
 • Τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο)
 • Το αιτούμενο όριο ευθύνης

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη των Μηχανικών και προστατεύει τις αμοιβές τους από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή/και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. Απευθύνεται σε γραφεία Μηχανικών οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα. Επιπλέον απευθύνεται σε Τεχνικούς Ασφαλείας που είναι Μηχανικοί.

Που απευθύνεται

Σε δικηγορικά γραφεία οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Μηχανικούς για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους από.

 • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος
 • Αμέλεια στην επίβλεψη του έργου
 • Απώλεια εγγράφων
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή
 • Λάθη στους υπολογισμούς μιας μελέτης

Συμπεριλαμβανομένου Δικαστικών Εξόδων και Ποσών ενδεχόμενου Εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα συμβούν και αναγγελθούν εντός της περιόδου ασφάλισης.


Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα γεννηθούν και δηλωθούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι από €30.000 μέχρι €3.000.000

Ασφάλιστρα

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την συμπληρωμένη πρόταση ασφάλισης
 • Τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο)
 • Το αιτούμενο όριο ευθύνης

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ TOUR OPERATOR είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των τουριστικών γραφείων, ως διοργανωτή ή/και πωλητή οργανωμένων ταξιδιών, έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου για την μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

 • Οικονομικές απώλειες (απαιτήσεις που οφείλονται στην μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεων υποχρεώσεων του ασφαλιζόμενου π.χ. αθέτηση συμφωνηθέντος προγράμματος για την τοποθεσία, την κατηγορία του ξενοδοχείου, το είδος του δωματίου κλπ.).
 • Αφερεγγυότητα (την επιστροφή των καταβληθέντων στον ταξιδιώτη λόγο αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του ασφαλιζόμενου).
 • Επαναπατρισμός (τα έξοδα επαναπατρισμού του ταξιδιώτη στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιζόμενου).

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ
Αστική Ευθύνη Έναντι Ταξιδιωτών
Σωματικές Βλάβες και /η Θάνατο Ανά Ταξιδιώτη 35.000 75.000 150.000
Σωματικές Βλάβες και /η Θάνατο Ανά Γεγονός (Ομαδικό) 35.000 75.000 150.000
Υλικές Ζημιές 35.000 75.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 70.000 100.000 150.000
Οικονομικές Απώλειες
Όριο Ανα Γεγονός 10.000 15.000 30.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 10.000 15.000 30.000
Αφερεγγυότητα
Όριο Ανα Γεγονός 10.000 15.000 30.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 10.000 15.000 30.000
Επαναπατρισμός
Όριο Ανα ταξιδιώτη 1.000 1.000 1.500
Όριο Ανα Γεγονός 35.000 45.000 55.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 35.000 45.000 55.000
Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης 70.000 100.000 150.000

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των γραφείων (λογιστικών, δικηγορικών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ.) και των ιατρείων έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 60.000 100.000 200.000 300.000
Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 80.000 150.000 300.000 450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των εμπορικών καταστημάτων, όπως Ανθοπωλείο, Ένδυσης, Υποδημάτων, Δώρων, Οπτικών, Παιχνιδιών, Πρακτορεία ΟΠΑΠ, Φωτογραφικών Ειδών, Βιβλιοπωλεία κλπ., έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 60.000 100.000 200.000 300.000
Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 80.000 150.000 300.000 450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των γυμναστηρίων, σχολών χορού, χώρων άθλησης, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 60.000 100.000 200.000 300.000
Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 80.000 150.000 300.000 450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

ΤΤο πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΘΕΑΜΑΤΟΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των Κινηματογράφων, Θεάτρων, Συνεδριακών Κέντρων, Διοργάνωση Εκδήλωσης, Συναυλίας, Έκθεσης έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων..

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να γεννηθούν και αναγγελθούν (claims made) εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 50.000 100.000 150.000 200.000
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός 100.000 200.000 250.000 300.000
Υλικές Ζημιές 25.000 50.000 75.000 100.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 150.000 300.000 350.000 450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των χώρων εστίασης, όπως Εστιατόρια, Ζαχαροπλαστεία, Ταβέρνες, Fast Food, Αρτοποιεία, Καφετέριες κλπ., έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 50.000 100.000 150.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 100.000 200.000 250.000 300.000
Υλικές Ζημιές 50.000 100.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 150.000 300.000 350.000 450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των χώρων εκπαίδευσης, όπως Δημοτικά Σχολεία, Εκπαιδευτήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Φροντιστήρια, Παιδικοί Σταθμοί κλπ., έναντι τρίτων πελατών, μαθητών, γονέων, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 60.000 100.000 200.000 300.000
Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 80.000 150.000 300.000 450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.
 • Ευθύνη από τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με προϋπόθεση να υποστηρίζονται από τον ασφαλιζόμενο καθώς και κατά την διάρκεια οργανωμένων ημερησίων εκδρομών εντός της ελληνικής επικράτεια και επισκέψεων σε ιδρύματα, μουσεία εκπαιδευτικούς χώρους κλπ υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του προσωπικού του ασφαλισμένου.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη κατά την διάρκεια της ανέγερσης μια οικοδομής, έναντι τρίτων ή/και εργαζόμενων. Παρέχεται για διάρκεια κατασκευής έργου μέχρι 18 μήνες. Η κάλυψη απευθύνεται σε ιδιοκτήτες οικοδομών, τεχνικές εταιρίες, οικοδομικές επιχειρήσεις και μηχανικούς.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου αναδόχου και των προστιθέντων του, κατά την κατασκευή της ανέγερσης της οικοδομής από τον ασφαλιζόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις:

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα.
 • Διασταυρούμενη ευθύνη.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 50.000 100.000 150.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 100.000 200.000 250.000 300.000
Υλικές Ζημιές 50.000 100.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 150.000 300.000 350.000 450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Η παρεχόμενη επέκταση είναι προαιρετική και τιμολογείται με επασφάλιστρο.

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη κατά την διάρκεια των παρεχόμενων εργασιών κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης, έναντι τρίτων ή/και εργαζόμενων. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3844/2010, με τον οποίο έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου αναδόχου και των προστιθέντων του, κατά την διάρκεια των παρεχόμενων εργασιών κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης από τον ασφαλιζόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις:

 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
 • Ευθύνη για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε λάθη ή / και παραλείψεις από αμέλεια του ασφαλιζόμενου αναδόχου και των προστιθέντων του, οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις παρεχόμενες εργασίες κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης, που αναλαμβάνει ο ασφαλιζόμενος.
 • Ευθύνη από λανθασμένο σχεδιασμό / μελέτη και επίβλεψη του αναλαμβανόμενου έργου μέχρι €10.000 ανά γεγονός και συνολικά.
 • Απαιτήσεις σε σχέση με το ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο μέχρι €10.000 ανά γεγονός και συνολικά.
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Ανα Γεγονός και Συνολικά 30.000 50.000 100.000 200.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Η παρεχόμενη επέκταση είναι προαιρετική και τιμολογείται με επασφάλιστρο.

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των συντηρητών ή εγκαταστατών ανελκυστήρων προσωπικού και φορτίου έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οφείλονται σε πλημμελή ή ελλιπή συντήρηση ή κατά την εγκατάσταση των ανελκυστήρων και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 60.000 100.000 200.000 300.000
Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 80.000 150.000 300.000 450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Η παρεχόμενη επέκταση είναι προαιρετική και τιμολογείται με επασφάλιστρο.

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των διαχειριστών και ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 50.000 100.000 150.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 100.000 200.000 250.000 300.000
Υλικές Ζημιές 50.000 100.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 150.000 300.000 350.000 450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 10.000.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των επιχειρήσεων καθαρισμών κτιρίων, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, κατά την διάρκεια των εργασιών, κατά την διάρκεια διακίνησης του εξοπλισμού του και συλλογής και απόρριψης απορριμμάτων εντός και πλησίον των εγκαταστάσεων των πελατών του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 200.000
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός 60.000 100.000 200.000 300.000
Υλικές Ζημιές 20.000 30.000 50.000 100.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 80.000 150.000 300.000 450.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Η παρεχόμενη επέκταση είναι προαιρετική και τιμολογείται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
 • Υλικές ζημιές σε τρίτους κατά την διάρκεια απεντομώσεων και μυοκτονιών.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και αγροτουριστικές μονάδες) έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 50.000 100.000 150.000 300.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 100.000 200.000 300.000 600.000
Υλικές Ζημιές 25.000 50.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 150.000 300.000 400.000 600.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση, από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών, που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από τα κυλικεία, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια κλπ., τα οποία λειτουργούν μέσα στις εγκαταστάσεις του ασφαλιζόμενου. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.
 • Ευθύνη από την χρήση πισίνας.
 • Ευθύνη από την χρήση λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ / ΚΑΜΠΙΝΓΚ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των κατασκηνώσεων και των κάμπινγκ, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 150.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 60.000 100.000 200.000 300.000
Υλικές Ζημιές 20.000 50.000 100.000 150.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 80.000 150.000 300.000 450.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη από την χρήση λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των πρατηρίων καυσίμων και των συνεργείων αυτοκινήτων, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 100.000 200.000 300.000 600.000
Υλικές Ζημιές 20.000 30.000 50.000 100.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 100.000 200.000 300.000 600.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων), εξαιρουμένων των οχημάτων.
 • Ευθύνη από την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
 • Ευθύνη για υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα πελατών, που θα συμβούν από ελαττωματική λειτουργία των μηχανημάτων πλυντηρίου, εκτός ζημιών σε αεροτομές ή σε επιπρόσθετα εξωτερικά εξαρτήματα οχημάτων για κάθε αυτοκίνητο μέχρι €1.500 ανά όχημα και €3.000 για όλη την διάρκεια ασφάλισης.
 • Ευθύνη για υλικές ζημιές στα οχήματα πελατών κατά την παραμονή τους στο χώρο, από αμέλεια και/ή απροσεξία των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, που έχουν την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ανά είδος οχήματος σύμφωνα μα τον νόμο, κατά την διάρκεια των χειρισμών του μέσα στο χώρο, που θα προκύψουν αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση ή ανατροπή μέσα στο χώρο με τα ακόλουθα όρια ευθύνης, για κάθε όχημα μέχρι €2.000 ανά γεγονός και για όλη την διάρκεια ασφάλισης.
 • Ευθύνη από πυρκαγιά και ολική κλοπή των οχημάτων τρίτων, που παραδόθηκαν για φύλαξη ή επισκευή εντός των χώρων της επιχείρησης μέχρι €10.000 ανά γεγονός και για όλη την διάρκεια ασφάλισης.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των κομμωτηρίων, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. Η ευθύνη επεκτείνεται ώστε να καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που προκαλούνται από την τοποθέτηση βαφών, αποχρωστικών, προϊόντων για «περμανάντ» καθώς και η ευθύνη από τις υπηρεσίες καλλωπισμού χεριών (μανικιούρ), ποδιών (πεντικιούρ), αποτρίχωσης και αισθητικής περιποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εργασία έγινε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και ότι η ζημιά παρουσιάστηκε εντός 30 ημερών από την τοποθέτηση ή όχι αργότερα από τη λήξη της κάλυψης. Η ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ιδιόκτητης και τα απασχολούμενα στις διάφορες υπηρεσίες άτομα, έχουν τα απαιτούμενα από τον νόμο, προσόντα για την εργασία που εκτελούν και υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες τους και ειδικές περιποιήσεις δεν απαιτούν ιατρικούς ελέγχους.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 30.000 50.000 100.000 200.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 100.000 200.000 300.000 600.000
Υλικές Ζημιές 15.000 25.000 50.000 100.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 100.000 200.000 300.000 600.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.

Κάλυψη 2

 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΗ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη ενός ποδηλάτη έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων από την οδήγηση ποδηλάτου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι Α Β Γ Δ
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο 5.000 10.000 15.000 20.000
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός 10.000 20.000 30.000 40.000
Υλικές Ζημιές 3.000 5.000 10.000 15.000
Ανώτατο Όριο Ευθύνης 20.000 30.000 50.000 100.000

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΚΥΝΗΓΟΙ, είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την αστική ευθύνη των Κυνηγών έναντι τρίτων καθώς και το προσωπικό τους ατύχημα.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους, που θέλουν να καλύψουν τα μέλη τους για την κυνηγετική περίοδο που ξεκινάει στις 20 Αυγούστου και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ IKTEO είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική και Επαγγελματική Ευθύνη των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις:

 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων), κατά παρέκκλιση της εξαίρεσης 4 του άρθρου 2 των Γενικών Όρων.
 • Επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, έναντι τρίτων, εξαιτίας επακόλουθων ζημιών (σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο από εσφαλμένο έλεγχο σύμφωνα με το ειδικό όρο «Κίνδυνος μεταγενέστερος από αποπερατωμένες εργασίες», που περιγράφεται πιο κάτω, κατά παρέκκλιση της εξαίρεσης 25 του άρθρου 2 των Γενικών Όρων.
 • Ευθύνη από την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (clark, ανελκυστήρες προσωπικού & φορτίου κλπ), κατά παρέκκλιση της εξαίρεσης 5 του άρθρου 2 των Γενικών Όρων.
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο ΚΠ
Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός ΚΠ
Υλικές Ζημιές ΚΠ
Ανώτατο Όριο Ευθύνης ΚΠ

Προϋποθέσεις Ανάληψης

Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης για Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες θα εξετάζεται Κατά Περίπτωση.


Επεξήγηση συμβόλων - χρωμάτων

Σύμβολο Επεξήγηση
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
    Η ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
    ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ - ΟΡΟΙ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γενικές Εξαιρέσεις

Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν καλύπτει, σύμφωνα με τις Γενικές Εξαιρέσεις του, την ευθύνη του ασφαλισμένου για αποζημίωση τρίτων, για θάνατο, σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που έχουν προξενηθεί:

 1. Από τον ασφαλισμένο ή από πρόσωπα που τελούν στην υπηρεσία του από δόλο, κατά την διάρκεια ή ως συνέπεια παρανομης ή αξιόποινης πράξης, ως συνέπεια ή κατά την διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών.
 2. Στα μέλη της οικογένειάς του και μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείας έστω και από αγχιστεία σε πρόσωπα που τελούν σε οποιαδήποτε μορφής εργασιακή σχέση ή σχέση προστήσεως κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή επ’ ευκαιρία αυτής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως στους ειδικούς όρους.
 3. Από κάθε είδους αυτοκινούμενα οχήματα, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα ή από πλωτά μέσα, ή από τη χρήση αεροσκαφών.
 4. Από πυρκαγιά, εκρήξεις, χρήση εκρηκτικών υλών, εκρήξεις λεβήτων.
 5. Από ανελκυστήρες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, βαρούλκα, κυλιόμενες σκάλες.
 6. Από ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, από ελαττωματική αποχέτευση, μόλυνση ή ρύπανση του νερού, ή επιβαβείς ουσίες, δηλητηρίαση σε τροφή ή ποτό εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
 7. Από τη συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς και συναγωνισμούς κάθε φύσης, στοιχήματα καθώς και κατά τη διάρκεια δοκιμών – προπονήσεων εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
 8. Από πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς, λαίλαπας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλα παρόμοια φυσικά φαινόμενα που συνιστούν ανώτερη βία.
 9. Κατά την διάρκεια πολέμου, εισβολής, εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, στάσης, απεργίας, επανάστασης, ανταρσίας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών, κινήματος κλπ εκτός εάν ο ασφαλισμένος αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, άμεση ή έμμεση, μεταξύ του ατυχήματος και των γεγονότων αυτών.
 10. Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό κατάλοιπο της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Εξαιρούνται ακόμα οι ζημίες οποιασδήποτε φύσης και από οποιαδήποτε αιτία, που προκαλούνται από ρύπανση της ατμόσφαιρας και εκπομπές καπνογόνων, κόνεων και αερίων, ρύπανση και μόλυνση των νερών, των εδαφών και των καλλιεργιών καθώς και από διακοπή, μείωση ή εκτροπή πηγών, ποταμών, λιμνών και υδάτινων ρευμάτων.
 11. Από ζημιές ή βλάβες που απορρέουν ή που είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή διαταραχής (σωματικής ή άλλου είδους) σε ανθρώπους που οφείλονται σε μείωση της αξίας περιουσιακού στοιχείου εφ' όσον οι εν λόγω ζημίες ή βλάβες προκληθούν από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (ELECTRO MAGNETIC FIELD/EMF) ή από εκπομπή Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (ELECTRO MAGNETIC RADIATION/EMR), συμπεριλαμβανομένων των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (EMF) και Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (EMR) που εκπέμπονται από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή από οποιουδήποτε είδους προϊόντα τα οποία απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία τους.
 12. Ευθύνη που προβλέπεται από το νόμο και που απορρέει από θάνατο, εθισμό, σύσπαση ή επιδείνωση ή παροξυσμό οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης ή τραύματος, νοητικής ανησυχίας ή κλονισμού ή νοητικής ή σωματικής διαταραχής που θα προκληθεί όντως ή κατ' ισχυρισμό ή θα ενισχυθεί από προϊόντα καπνού και/ή με διαφήμιση ή με άλλο τρόπο προώθησης των προϊόντων αυτών. Για τους σκοπούς αυτής της εξαίρεσης "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ" σημαίνει ο καπνός και/ή προιόντα καπνού και/ή νικοτίνη και/ή προϊόντα νικοτίνης και/ή τσιγαρόχαρτα και/ή φίλτρα και/ή υποκατάστατα καπνού που κατασκευάζονται, υφίστανται επεξεργασία, διακινούνται, πωλούνται, προμηθεύονται ή διανέμονται από τον Ασφαλισμένο.
 13. Από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ασφαλισμένος καθώς και υποχρεώσεις σε περιπτώσεις αντικειμενικής ευθύνης του εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
 14. Από ελαττωματικά προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της επεξεργασίας ή είναι έτοιμα προς πώληση καθώς και μετά την παράδοσή τους σε τρίτους ή ανάκληση προϊόντων ή η μείωση της αξίας αυτών.
 15. Σε αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και ζώων που είτε ο ασφαλισμένος, είτε τα πρόσωπα για τα οποία αυτός φέρει την ευθύνη έχουν στην κατοχή τους με βάση σχέση ενέχυρου, χρησιδανείου, παρακαταθήκης, μίσθωσης εξαιτίας διαχείρισης, αντικείμενα που του παρεδόθησαν για επισκευή, μετασκευή, έλεγχο ή προς πώληση για λογαριασμό τρίτου.
 16. Σε αντικείμενα, που παραδόθηκαν στον ασφαλισμένο για να φορτωθούν, εκφορτωθούν ή μεταφερθούν.
 17. Σε έργα και εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας γενικά (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Ε.Υ.Δ.Α.Π. – Δ.Ε.Π.Α. κλπ) κατά τη διάρκεια εργασιών εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
 18. Σε κτίσματα λόγω εργασιών σε υπονόμους για υπόγειες διοχετεύσεις και εκσκαφές γενικά, από υποχωρήσεις ή κατολισθήσεις ή διαβρώσεις του εδάφους λόγω βροχοπτώσεων ή από έργα ή εγκαταστάσεις κάθε είδους μετά την αποπεράτωσή τους.
 19. Σε γειτονικές προς τον ασφαλισμένο κίνδυνο ιδιοκτησίες από διαφυγή αερίων, ατμού, υδάτων, υγρασίας.
 20. Από κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένιση των θεμελίων ομόρων κτιρίων ή/και από τις άμεσες ζημίες σε όμορα κτίρια κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης, εκσκαφής και/ή ανέγερσης οικοδομής που τυχόν σχετίζεται με την καλυπτόμενη αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.
 21. Από αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους και μορφής.
 22. Από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
 23. Σε λατομεία, σήραγγες, ναυπηγεία, ορυχεία και ανθρακορυχεία.
 24. Σε πάρκα ψυχαγωγίας ή λούνα παρκ.
 25. Από επαγγελματική ευθύνη.
 26. Από αμίαντο.
 27. Από πρόστιμα, χρηματικές ποινές, ποσά εξαγοράς ποινής και έξοδα των ποινικών δικών συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής.
 28. Από κλοπή ή / και φθορές συνεπεία απόπειρας κλοπής.
 29. Από ευθύνη στελεχών.


Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.