Ασφάλιση μεταφορών

Έξυπνα και ευέλικτα προγράμματα για κάθε σας ασφαλιστική ανάγκη

Ασφάλιση μεταφορών

Θέλετε να μεταφέρετε τα εμπορεύματά σας ή, γενικότερα, διάφορα αντικείμενά σας χωρίς απώλειες; Σήμερα η NP Ασφαλιστική σας προσφέρει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης στον Κλάδο Μεταφορών. Με συνέπεια και ευελιξία, προσαρμόζεται στις ανάγκες σας για να μπορείτε εσείς να πραγματοποιείτε τις μεταφορές σας - σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο - χωρίς φόβους και ανασφάλειες..

Γιατί να ασφαλίσετε εμπορεύματα ή, γενικά, μεταφερόμενα αντικείμενα στο κλάδο μεταφορών;

 • Γιατί μηδενίζει την οικονομική ζημιά από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει κατά την μεταφορά οποιουδήποτε φορτίου
 • Γιατί το κόστος ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με την οικονομική αξία του μεταφερόμενου είδους
 • Για να αυξήσετε τον κύκλο εργασιών σας, έχοντας εξασφαλίσει την ασφάλεια των εμπορευμάτων σας

Γιατί επιλέγετε πάντα την NP Ασφαλιστική

Γιατί, με την NP Ασφαλιστική, έχετε όλη την πληροφόρηση που χρειάζεστε για να αποφασίσετε σωστά για το πρόγραμμα ασφάλισης που θέλετε. Πριν την ασφάλιση, γίνεται αναλυτική ενημέρωση, σε συνεργασία με εξειδικευμένο συνεργάτη, για

 • το είδος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που ταιριάζει στις ανάγκες του πελάτη
 • την πληρότητα των καλύψεων
 • τους όρους κάλυψης
 • τη διαδικασία αποζημιώσεων σε περίπτωση ζημιάς
 • το ασφάλιστρο

Επιπλέον, παρέχεται Δυνατότητα Κάλυψης της Αστικής Ευθύνης του Διαμεταφορέα και του Μεταφορέα.

Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα ευθύνης μεταφορέα:


Είδη Μεταφορών

 • Εισαγωγές
 • Εξαγωγές
 • Εσωτερική Διακίνηση Εμπορευμάτων

Κατηγορίες Εμπορευμάτων

Τα Εμπορεύματα/Φορτία ταξινομούνται στις πιο κάτω κατηγορίες:
 • Υγρά χύδην φορτία (LIQUID BULK CARGO)
 • Στερεά χύδην φορτία (DRY BULK CARGO)
 • Εξειδικευμένα φορτία (SPECIALIZED CARGO)
 • Γενικά φορτία (GENERAL CARGO)

Συσκευασία Εμπορευμάτων

 • Ξυλοκιβώτια (WOODEN BOXES/ WOODEN CRASES)
 • Ξυλοκατασκευές βαρέων και ειδικών φορτίων (WOODEN CRATES)
 • Χαρτοκιβώτια (FIBREBOARD BOXES - CARTONS)
 • Σάκοι πολυαιθυλενίου ή χαρτόσακοι (PLASTIC BAGS, MULTIWALL SHIPPING SACKS)
 • Σάκοι από γιούτα ή μπάλες (JUTE BAGS, BALES)
 • Δοχεία ή βαρέλια πλαστικά, μεταλλικά ή χάρτινα (CANS , DRUMS, BARRELS)
 • Εμπορευματοκιβώτια διαφόρων τύπον (CONTAINERS)

Τύποι Ασφαλιστήριων Συμβολαίων

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (Cargo Single/Policy)

 • Καλύπτει ασφαλισμένους κινδύνους για ένα μόνο συγκεκριμένο ταξίδι
 • Ανεξάρτητα της χρονικής διάρκειας του ταξιδιού
 • Εκδίδεται εφόσον υπάρχουν οριστικά στοιχεία της φόρτωσης

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (Open Cover/Policy)

 • Χρησιμοποιείται όπου υπάρχουν πολύ συχνές φορτώσεις
 • Αδυναμία έκδοσης οριστικού συμβολαίου για κάθε φόρτωση
 • Ετήσια έκδοση με αυτόματη ανανέωση
 • Καλύπτει τις επιμέρους φορτώσεις με έκδοση Προσθέτων Πράξεων

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Block Policy)

 • Χρονική περίοδος κάλυψης συνήθως 1 έτος
 • Συμφωνημένοι όροι κάλυψης & ασφάλιστρο
 • Καθορισμός ανώτατου ορίου φόρτωσης

Κυριότερες Ρήτρες Ασφάλισης του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου

 • INSTITUTE CARGO CLAUSES “C”
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES “B”
 • INSTITUTE CARGO CLAUSES “A”

Τι ακριβώς είναι ένας διαμεταφορέας;

Το BusinessDictionary.com ορίζει τον διαμεταφορέα (freight forwarder) ως ακολούθως:

Ο ειδικός στον σχεδιασμό της αποθήκευσης και της μεταφοράς των εμπορευμάτων για λογαριασμό του πελάτη που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια μεταφορά. Ο διαμεταφορέας συνήθως προσφέρει μία μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα εξής: παρακολούθηση και εντοπισμός των εμπορευμάτων κατά την εσωτερική μεταφορά, προετοιμασία για τη μεταφορά, προετοιμασία και προώθηση των κατάλληλων εγγράφων, σχεδιασμός της αποθήκευσης και κλείσιμο του απαραίτητου χώρου για τα εμπορεύματα, διαπραγμάτευση και συμφωνία για την χαμηλότερη δυνατή χρέωση για τον πελάτη, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη μεταφορά και ασφάλιση των εμπορευμάτων.

Με λίγα λόγια, ο διαμεταφορέας είναι μια εταιρία η οποία σχεδιάζει και οργανώνει την εισαγωγή και την εξαγωγή εμπορευμάτων για τους πελάτες.

Καλύψεις

Καλύπτεται η εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Διαμεταφορέα για τυχόν υλικές ζημιές των εμπορευμάτων ιδιοκτησίας τρίτων, που θα προκληθεί αμέσως ή εμμέσως κατά τον χρόνο μεταφοράς και συνεπεία αποδεδειγμένου συμβάντος πρόσκρουσης, σύγκρουσης, ανατροπής του μεταφορικού μέσου, πυρκαγιάς, κεραυνού και έκρηξη λεβήτων ή κινητήρων, υποχώρησης οδοστρωμάτων, καταρρεύσεως γεφυρών ή σηράγγων, καθίζησης εδάφους, πλημμύρας ποταμών ή λιμνών, πτώσεως όγκων βράχων ή χιονιού.

Πλέον συμπληρωματικών καλύψεων όπως:

 • Ευθύνη από Κλοπή ολική ή/και μερική
 • Ευθύνη για ποιοτική αλλοίωση
 • Ευθύνη για ζημιές κατά τη φορτοεκφόρτωση
 • Ευθύνη από διαβροχή
 • Ευθύνη ενδιάμεσης αποθήκευσης

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ καλύπτει τους Μεταφορείς για την ευθύνη τους, σύμφωνα με τον Ν. 3887/2010, για τυχόν υλικές ζημιές που μπορεί να υποστούν τα εμπορεύματα, που μεταφέρουν μέχρι την παράδοση αυτών στον τελικό προορισμό.

Που απευθύνεται;

Σε επαγγελματίες μεταφορείς και μεταφορικές εταιρίες.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του Μεταφορέα για τυχόν υλικές ζημιές των εμπορευμάτων ιδιοκτησίας τρίτων, που μεταφέρονται με συγκεκριμένα σχήματα και που θα προκληθεί αμέσως ή εμμέσως κατά τον χρόνο μεταφοράς και συνεπεία αποδεδειγμένου συμβάντος πρόσκρουσης, σύγκρουσης, ανατροπής του μεταφορικού μέσου, πυρκαγιάς, κεραυνού και έκρηξη λεβήτων ή κινητήρων, υποχώρησης οδοστρωμάτων, καταρρεύσεως γεφυρών ή σηράγγων, καθίζησης εδάφους, πλημμύρας ποταμών ή λιμνών, πτώσεως όγκων βράχων ή χιονιού.

Θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου του ΚΤΕΟ.

Εξαιρείται της κάλυψης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μεταξύ οχημάτων του ίδιου ιδιοκτήτη.


Φόρμα Επικοινωνίας

Εαν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα αφήστε μας τα στοιχεία σας και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.