Αμοιβαίο κεφάλαιο NP Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Μικτό εσωτερικού

19/2/2019
1,9122
Θεματοφύλακας


Για οποιαδήποτε ερώτηση, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που έχω χορηγήσει στην «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», στο πλαίσιο της παρούσας επικοινωνίας, είναι ακριβή. Δηλώνω επίσης ότι ενημερώθηκα ρητά από τον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» της «NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ», ότι η εταιρία θα διατηρεί σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, που θα έλθουν σε γνώση της, στα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνονται και ευαίσθητα δεδομένα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο, προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, με σκοπό την καλή λειτουργία και εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο χορηγούνται. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, εκ μέρους της Εταιρίας, θα λαμβάνει χώρα για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της ή διαχείρισης ζημιών, προς τούτο δε, παρέχω, ρητά και ελευθέρως, τη συγκατάθεσή μου, η οποία συγκατάθεση ισχύει και για τυχόν επεξεργασία των δεδομένων μου από αποδέκτες αυτών, ήτοι από τα πρόσωπα που διαμεσολάβησαν για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, δημόσιες αρχές βάσει επιταγών νόμων ή αποφάσεων δικαστηρίων, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, την Υ.Σ.Α.Ε., το Κέντρο Πληροφοριών, τα ασφαλιστικά ταμεία, δικηγόρους, ιατρούς, πραγματογνώμονες, δικαστικούς επιμελητές και λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαιώματα από ασφαλιστικές συμβάσεις, αλλά και από συνδεδεμένες με την Εταιρία επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζω εάν τα προσωπικά μου δεδομένα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχω το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που με αφορούν. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων μου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής.

Επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρία