Ασφάλιση αστικής ευθύνης


Τι είναι Ευθύνη;
Ευθύνη είναι κάθε παράνομη ενέργεια ή παράλειψη η οποία ζημιώνει τον άλλο. Συνεπώς όποιος ζημιώσει τον άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει, σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα.

Τι είναι η Εργοδοτική Ευθύνη;
Εργοδοτική είναι η Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση.


Τι σας προσφέρει η NP ασφαλιστική;
Προσφέρει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στον πελάτη έναντι απρόβλεπτων κινδύνων, που μπορεί να του επιφέρουν απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες.
Ασφαλίζεται η Ευθύνη; Η NP ασφαλιστική με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, έρχεται να καλύψει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης που σας προσφέρει η NP ασφαλιστική πατώντας στην ενότητα που σας ενδιαφέρει:


Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστική ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Επαγγελματική Ευθύνη από την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη από αμέλεια, λάθος, παράλειψη του ασφαλιζόμενου στη διάγνωση, την υπόδειξη ή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, (τη χειρουργική επέμβαση), τη νάρκωση καθώς και την έκδοση συνταγών για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός & Ανώτατο Όριο Ευθύνης

50.000

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000




Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Επαγγελματική Ευθύνη από την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού ή / και την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Επαγγελματική Ευθύνη

ΚΑΛΥΨΗ
Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη από αμέλεια, λάθος, παράλειψη του ασφαλιζόμενου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του και την εκτέλεση συνταγών για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο & Ανά Γεγονός

30.000

50.000

100.000

200.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

60.000

100.000

200.000

300.000

Αστική Ευθύνη

ΚΑΛΥΨΗ
Καλύπτεται η εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

60.000

100.000

200.000

250.000

Υλικές Ζημιές

20.000

50.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

60.000

100.000

200.000

400.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Επαγγελματική Ευθύνη από την νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Φυσιοθεραπευτή έναντι τρίτων

Κάλυψη

Καλύπτεται η εκ του νόμου αστική ευθύνη από αμέλεια, λάθος, παράλειψη του ασφαλιζόμενου κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του (σωματικές βλάβες / θάνατο) και την χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες για ζημιές, που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης.

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο & Ανά Γεγονός & Συνολικά

30.000

50.000

100.000

200.000




Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη των Λογιστών και προστατεύει τις αμοιβές τους από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.

Που απευθύνεται

Σε λογιστικά γραφεία οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Λογιστές για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους ως εξής.
 • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος,
 • Απώλεια εγγράφων,
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή,
 • Δυσφήμιση / Συκοφαντία,
 • Παραβίαση προσωπικών δεδομένων / παραβίαση απορρήτου,
 • Μη τήρηση των προθεσμιών, Ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, Μη συμμόρφωση με λογιστικούς κανονισμούς
Συμπεριλαμβανομένου Δικαστικών Εξόδων και Ποσών ενδεχόμενου Εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα συμβούν και αναγγελθούν εντός της περιόδου ασφάλισης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι από €30.000 μέχρι €3.000.000

Ασφάλιστρα

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται από τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Την συμπληρωμένη πρόταση ασφάλισης,
 • Τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο),
 • Το αιτούμενο όριο ευθύνης



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη των Δικηγόρων και προστατεύει τις αμοιβές τους από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή/και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.

Που απευθύνεται

Σε δικηγορικά γραφεία οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Δικηγόρους για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους από:
 • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος,
 • Απώλεια εγγράφων,
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή,
 • Παραλείψεις ή ελλείψεις σε συμβάσεις
 • Παραγραφές αδικημάτων,
 • Δυσφήμιση / συκοφαντία, Παραβίαση προσωπικών δεδομένων,
 • Παράβαση καθήκοντος / παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου
Συμπεριλαμβανομένου Δικαστικών Εξόδων και Ποσών ενδεχόμενου Εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα συμβούν και αναγγελθούν εντός της περιόδου ασφάλισης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι από €30.000 μέχρι €3.000.000

Ασφάλιστρα

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται από τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Την συμπληρωμένη πρόταση ασφάλισης,
 • Τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο),
 • Το αιτούμενο όριο ευθύνης



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την επαγγελματική ευθύνη των Μηχανικών και προστατεύει τις αμοιβές τους από πιθανές αποζημιώσεις, εξαιτίας λαθών ή/και παραλείψεων κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. Απευθύνεται σε γραφεία Μηχανικών οποιασδήποτε νομικής μορφής και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον αυτοί δεν απασχολούνται σε νομικά πρόσωπα. Επιπλέον απευθύνεται σε Τεχνικούς Ασφαλείας που είναι Μηχανικοί.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, καλύπτει τους Μηχανικούς για την εκ του νόμου αστική ευθύνη τους, έναντι τρίτων, για χρηματικά ποσά, που θα υποχρεωθούν αυτοί να καταβάλουν, ως αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που εγείρονται σε βάρος τους κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου και που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην εκτέλεση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας λαθών ή / και παραλείψεων τους ή των προσώπων που έχουν στην υπηρεσία τους από.
 • Πλημμελή άσκηση του επαγγέλματος,
 • Αμέλεια στην επίβλεψη του έργου,
 • Απώλεια εγγράφων,
 • Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή,
 • Λάθη στους υπολογισμούς μιας μελέτης

Συμπεριλαμβανομένου Δικαστικών Εξόδων και Ποσών ενδεχόμενου Εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Η παρεχόμενη κάλυψη ισχύει για ζημιές, που θα συμβούν και αναγγελθούν εντός της περιόδου ασφάλισης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια είναι από €30.000 μέχρι €3.000.000

Ασφάλιστρα

Τα ασφάλιστρα διαμορφώνονται από τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Την συμπληρωμένη πρόταση ασφάλισης,
 • Τον ετήσιο κύκλο εργασιών (τζίρο),
 • Το αιτούμενο όριο ευθύνης



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΙΑΤΡΕΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των γραφείων (λογιστικών, δικηγορικών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ.) και των ιατρείων έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

60.000

100.000

200.000

300.000

Υλικές Ζημιές

20.000

50.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

80.000

150.000

300.000

450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των εμπορικών καταστημάτων, όπως Ανθοπωλείο, Ένδυσης, Υποδημάτων, Δώρων, Οπτικών, Παιχνιδιών, Πρακτορεία ΟΠΑΠ, Φωτογραφικών Ειδών, Βιβλιοπωλεία κλπ., έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

60.000

100.000

200.000

300.000

Υλικές Ζημιές

20.000

50.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

80.000

150.000

300.000

450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των γυμναστηρίων, σχολών χορού, χώρων άθλησης, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

200.000

ΟμαδικόΣωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός

60.000

100.000

200.000

300.000

Υλικές Ζημιές

20.000

50.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

80.000

150.000

300.000

450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΘΕΑΜΑΤΟΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΘΕΑΜΑΤΟΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των Κινηματογράφων, Θεάτρων, Συνεδριακών Κέντρων, Διοργάνωση Εκδήλωσης, Συναυλίας, Έκθεσης έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων..

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να γεννηθούν και αναγγελθούν (claims made) εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

50.000

100.000

150.000

200.000

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός

100.000

200.000

250.000

300.000

Υλικές Ζημιές

25.000

50.000

75.000

100.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

150.000

300.000

350.000

450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των χώρων εστίασης, όπως Εστιατόρια, Ζαχαροπλαστεία, Ταβέρνες, Fast Food, Αρτοποιεία, Καφετέριες κλπ., έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

50.000

100.000

150.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

100.000

200.000

250.000

300.000

Υλικές Ζημιές

50.000

100.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

150.000

300.000

350.000

450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των χώρων εκπαίδευσης, όπως Δημοτικά Σχολεία, Εκπαιδευτήρια Μέσης Εκπαίδευσης, Φροντιστήρια, Παιδικοί Σταθμοί κλπ., έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

60.000

100.000

200.000

300.000

Υλικές Ζημιές

20.000

50.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

80.000

150.000

300.000

450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.
 • Ευθύνη από τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με προϋπόθεση να υποστηρίζονται από τον ασφαλιζόμενο καθώς και κατά την διάρκεια οργανωμένων ημερησίων εκδρομών εντός της ελληνικής επικράτεια και επισκέψεων σε ιδρύματα, μουσεία εκπαιδευτικούς χώρους κλπ υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη του προσωπικού του ασφαλισμένου.

Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.



Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη κατά την διάρκεια της ανέγερσης μια οικοδομής, έναντι τρίτων ή/και εργαζόμενων. Παρέχεται για διάρκεια κατασκευής έργου μέχρι 18 μήνες. Η κάλυψη απευθύνεται σε ιδιοκτήτες οικοδομών, τεχνικές εταιρίες, οικοδομικές επιχειρήσεις και μηχανικούς.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου αναδόχου και των προστιθέντων του, κατά την κατασκευή της ανέγερσης της οικοδομής από τον ασφαλιζόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις:
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα.
 • Διασταυρούμενη ευθύνη.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

50.000

100.000

150.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

100.000

200.000

250.000

300.000

Υλικές Ζημιές

50.000

100.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

150.000

300.000

350.000

450.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Η παρεχόμενη επέκταση είναι προαιρετική και τιμολογείται με επασφάλιστρο.
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.


Σελίδα 1 από 2
Επόμενη σελίδα


Ενδιαφέρεστε για κάποιο πρόγραμμα; έχετε κάποια ερώτηση; συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Φόρμα ενδιαφέροντος
Επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρία