Ασφάλιση αστικής ευθύνης (σελ. 2)


Τι είναι Ευθύνη;
Ευθύνη είναι κάθε παράνομη ενέργεια ή παράλειψη η οποία ζημιώνει τον άλλο. Συνεπώς όποιος ζημιώσει τον άλλον παράνομα και υπαίτια έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει, σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα.

Τι είναι η Εργοδοτική Ευθύνη;
Εργοδοτική είναι η Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση.


Τι σας προσφέρει η NP INSURANCE;
Προσφέρει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στον πελάτη έναντι απρόβλεπτων κινδύνων, που μπορεί να του επιφέρουν απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες.
Ασφαλίζεται η Ευθύνη; Η NP INSURANCE με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, έρχεται να καλύψει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης που σας προσφέρει η NP INSURANCE πατώντας στην ενότητα που σας ενδιαφέρει:


Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ - ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη κατά την διάρκεια των παρεχόμενων εργασιών κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης, έναντι τρίτων ή/και εργαζόμενων. Η κάλυψη της αστικής ευθύνης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3844/2010, με τον οποίο έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου αναδόχου και των προστιθέντων του, κατά την διάρκεια των παρεχόμενων εργασιών κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης από τον ασφαλιζόμενο, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.
Με τις ακόλουθες επεκτάσεις:
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
 • Ευθύνη για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε λάθη ή / και παραλείψεις από αμέλεια του ασφαλιζόμενου αναδόχου και των προστιθέντων του, οι οποίες απορρέουν άμεσα και αποκλειστικά από τις παρεχόμενες εργασίες κατασκευής, ανακαίνισης, αντικατάστασης, επιδιόρθωσης, που αναλαμβάνει ο ασφαλιζόμενος.
 • Ευθύνη από λανθασμένο σχεδιασμό / μελέτη και επίβλεψη του αναλαμβανόμενου έργου μέχρι €10.000 ανά γεγονός και συνολικά.
 • Απαιτήσεις σε σχέση με το ελαττωματικό προϊόν που χρησιμοποιήθηκε στο έργο μέχρι €10.000 ανά γεγονός και συνολικά.
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενoι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Ανα Γεγονός & Συνολικά

30.000

50.000

100.000

200.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Η παρεχόμενη επέκταση είναι προαιρετική και τιμολογείται με επασφάλιστρο.
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των συντηρητών ή εγκαταστατών ανελκυστήρων προσωπικού και φορτίου έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οφείλονται σε πλημμελή ή ελλιπή συντήρηση ή κατά την εγκατάσταση των ανελκυστήρων και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

60.000

100.000

200.000

300.000

Υλικές Ζημιές

20.000

50.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

80.000

150.000

300.000

450.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Η παρεχόμενη επέκταση είναι προαιρετική και τιμολογείται με επασφάλιστρο.
Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των διαχειριστών και ιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των κοινόκτητων και κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

50.000

100.000

150.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

100.000

200.000

250.000

300.000

Υλικές Ζημιές

50.000

100.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

150.000

300.000

350.000

450.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 10.000.Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των επιχειρήσεων καθαρισμών κτιρίων, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, κατά την διάρκεια των εργασιών, κατά την διάρκεια διακίνησης του εξοπλισμού του και συλλογής και απόρριψης απορριμμάτων εντός και πλησίον των εγκαταστάσεων των πελατών του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

200.000

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Γεγονός

60.000

100.000

200.000

300.000

Υλικές Ζημιές

20.000

30.000

50.000

100.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

80.000

150.000

300.000

450.000

Επεκτάσεις Κάλυψης

Η παρεχόμενη επέκταση είναι προαιρετική και τιμολογείται με επασφάλιστρο.
Κάλυψη 1
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
 • Υλικές ζημιές σε τρίτους κατά την διάρκεια απεντομώσεων και μυοκτονιών.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των ιδιοκτητών τουριστικών μονάδων (ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια και αγροτουριστικές μονάδες) έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

50.000

100.000

150.000

300.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

100.000

200.000

300.000

600.000

Υλικές Ζημιές

25.000

50.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

150.000

300.000

400.000

600.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα.
 • Ευθύνη από την χρήση ανελκυστήρων προσωπικού & φορτίου.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης, εξαιρουμένων των ζημιών στο ίδιο το εμπόρευμα.
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση, από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών, που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από τα κυλικεία, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια κλπ., τα οποία λειτουργούν μέσα στις εγκαταστάσεις του ασφαλιζόμενου. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.
 • Ευθύνη από την χρήση πισίνας.
 • Ευθύνη από την χρήση λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ / ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ / ΚΑΜΠΙΝΓΚ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των κατασκηνώσεων και των κάμπινγκ, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

150.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

60.000

100.000

200.000

300.000

Υλικές Ζημιές

20.000

50.000

100.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

80.000

150.000

300.000

450.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη από την χρήση λουτρικών και αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Ευθύνη από τροφική δηλητηρίαση που παρασκευάζονται και/ή πωλούνται από την ασφαλιζόμενη επωνυμία. Οι παθόντες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία άτομα.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ TOUR OPERATOR

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ TOUR OPERATOR είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των τουριστικών γραφείων, ως διοργανωτή ή/και πωλητή οργανωμένων ταξιδιών, έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου για την μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.
 • Οικονομικές απώλειες (απαιτήσεις που οφείλονται στην μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων υποχρεώσεων του ασφαλιζόμενου π.χ. αθέτηση συμφωνηθέντος προγράμματος για την τοποθεσία, την κατηγορία του ξενοδοχείου, το είδος του δωματίου κλπ.).
 • Αφερεγγυότητα (την επιστροφή των καταβληθέντων στον ταξιδιώτη λόγο αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του ασφαλιζόμενου).
 • Επαναπατρισμός (τα έξοδα επαναπατρισμού του ταξιδιώτη στον τόπο της μόνιμης κατοικίας του σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιζόμενου).

Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Αστική Ευθύνη Έναντι Ταξιδιωτών

Σωματικές Βλάβες και /η Θάνατο Ανά Ταξιδιώτη

35.000

75.000

150.000

Σωματικές Βλάβες και /η Θάνατο Ανά Γεγονός (Ομαδικό)

35.000

75.000

150.000

Υλικές Ζημιές

35.000

75.000

150.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

70.000

100.000

150.000

Οικονομικές Απώλειες

Όριο Ανα Γεγονός

10.000

15.000

30.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

10.000

15.000

30.000

Αφερεγγυότητα

Όριο Ανα Γεγονός

10.000

15.000

30.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

10.000

15.000

30.000

Επαναπατρισμός

Όριο Ανα ταξιδιώτη

1.000

1.000

1.500

Όριο Ανα Γεγονός

35.000

45.000

55.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

35.000

45.000

55.000

Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης

70.000

100.000

150.000
Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των πρατηρίων καυσίμων και των συνεργείων αυτοκινήτων, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

100.000

200.000

300.000

600.000

Υλικές Ζημιές

20.000

30.000

50.000

100.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

100.000

200.000

300.000

600.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων), εξαιρουμένων των οχημάτων.
 • Ευθύνη από την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
 • Ευθύνη για υλικές ζημιές στα αυτοκίνητα πελατών, που θα συμβούν από ελαττωματική λειτουργία των μηχανημάτων πλυντηρίου, εκτός ζημιών σε αεροτομές ή σε επιπρόσθετα εξωτερικά εξαρτήματα οχημάτων για κάθε αυτοκίνητο μέχρι €1.500 ανά όχημα και €3.000 για όλη την διάρκεια ασφάλισης.
 • Ευθύνη για υλικές ζημιές στα οχήματα πελατών κατά την παραμονή τους στο χώρο, από αμέλεια και/ή απροσεξία των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, που έχουν την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ανά είδος οχήματος σύμφωνα μα τον νόμο, κατά την διάρκεια των χειρισμών του μέσα στο χώρο, που θα προκύψουν αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση ή ανατροπή μέσα στο χώρο με τα ακόλουθα όρια ευθύνης, για κάθε όχημα μέχρι €2.000 ανά γεγονός και για όλη την διάρκεια ασφάλισης.
 • Ευθύνη από πυρκαγιά και ολική κλοπή των οχημάτων τρίτων, που παραδόθηκαν για φύλαξη ή επισκευή εντός των χώρων της επιχείρησης μέχρι €10.000 ανά γεγονός και για όλη την διάρκεια ασφάλισης.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη των κομμωτηρίων, έναντι τρίτων πελατών, επισκεπτών ή/και εργαζόμενων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης. Η ευθύνη επεκτείνεται ώστε να καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που προκαλούνται από την τοποθέτηση βαφών, αποχρωστικών, προϊόντων για «περμανάντ» καθώς και η ευθύνη από τις υπηρεσίες καλλωπισμού χεριών (μανικιούρ), ποδιών (πεντικιούρ), αποτρίχωσης και αισθητικής περιποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εργασία έγινε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και ότι η ζημιά παρουσιάστηκε εντός 30 ημερών από την τοποθέτηση ή όχι αργότερα από τη λήξη της κάλυψης. Η ασφάλιση ισχύει εφόσον ο ιδιόκτητης και τα απασχολούμενα στις διάφορες υπηρεσίες άτομα, έχουν τα απαιτούμενα από τον νόμο, προσόντα για την εργασία που εκτελούν και υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες τους και ειδικές περιποιήσεις δεν απαιτούν ιατρικούς ελέγχους.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

30.000

50.000

100.000

200.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

100.000

200.000

300.000

600.000

Υλικές Ζημιές

15.000

25.000

50.000

100.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

100.000

200.000

300.000

600.000

Επεκτάσεις Καλύψεων

Οι παρεχόμενες επεκτάσεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο.

Κάλυψη 1
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων).
 • Ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης.
 • Ευθύνη από την πτώση ή θραύση των φωτεινών επιγραφών & διαφημιστικών πινακίδων.
 • Ευθύνη κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βελτίωσης / συντήρησης των εγκαταστάσεων του ασφαλιζομένου προϋπολογισμού έως € 15.000.
Κάλυψη 2
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση. Η Εργοδοτική Ευθύνη αποτελεί υποόριο της Γενικής Αστικής Ευθύνης, αφορά μόνο Σωματικές Βλάβες και παρέχεται στο ½ των ορίων της Αστικής.Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Προσωπική ή Οικογενειακή Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του (σύζυγος, παιδιά), που κατοικούν μαζί του και εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν, από πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Με τις ακόλουθες επεκτάσεις:
 • Ευθύνη από την κυριότητα κατοικίδιου ζώου. Από την κάλυψη εξαιρούνται οι εξής ράτσες σκύλων Doberman, Pit-bull, Rottweiler.
 • Ευθύνη από την οδήγηση ποδηλάτου.
 • Ευθύνη κατά την κίνηση τους ως πεζοί ή ως επιβάτες δημόσιου μέσου μεταφοράς.
 • Ευθύνη από την χρήση και λειτουργία της κύριας κατοικίας με επέκταση την ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων) και την ευθύνη από διάρρηξη / διαρροή / υπερχείλιση σωληνώσεων ύδρευσης, ψύξης, θέρμανσης, κλιματισμού.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

15.000

30.000

50.000

75.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

30.000

60.000

100.000

100.000

Υλικές Ζημιές

10.000

15.000

20.000

30.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

60.000

120.000

150.000

200.000
Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΗ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΗ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική Ευθύνη ενός ποδηλάτη έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων από την οδήγηση ποδηλάτου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Α

Β

Γ

Δ

Σωματικές Βλάβες ή / και Θάνατο Ανά Άτομο

5.000

10.000

15.000

20.000

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός

10.000

20.000

30.000

40.000

Υλικές Ζημιές

3.000

5.000

10.000

15.000

Ανώτατο Όριο Ευθύνης

20.000

30.000

50.000

100.000
Πρόγραμμα ΚΥΝΗΓΟΙ

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΚΥΝΗΓΟΙ, είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την αστική ευθύνη των Κυνηγών έναντι τρίτων καθώς και το προσωπικό τους ατύχημα.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους Κυνηγετικούς Συλλόγους, που θέλουν να καλύψουν τα μέλη τους για την κυνηγετική περίοδο που ξεκινάει στις 19 Αυγούστου και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου εκάστου έτους.Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ IKTEO

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP INSURANCE ΕΥΘΥΝΗ IKTEO είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει την Αστική και Επαγγελματική Ευθύνη των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, έναντι τρίτων.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα, καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των προστιθέντων του, από την χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων του ασφαλιζόμενου, σύμφωνα με τα άρθρα 914-932 του Α.Κ. για ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο / ή υλικές ζημιές), που πιθανόν προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου και των προσώπων που έχει αυτός στην υπηρεσία του και οι οποίες μπορούν να συμβούν εντός της περιόδου ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.
Με τις ακόλουθες επεκτάσεις:
 • Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων), κατά παρέκκλιση της εξαίρεσης 4 του άρθρου 2 των Γενικών Όρων.
 • Επαγγελματική αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου, έναντι τρίτων, εξαιτίας επακόλουθων ζημιών (σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές) που οφείλονται αποκλειστικά και μόνο από εσφαλμένο έλεγχο σύμφωνα με το ειδικό όρο «Κίνδυνος μεταγενέστερος από αποπερατωμένες εργασίες», που περιγράφεται πιο κάτω, κατά παρέκκλιση της εξαίρεσης 25 του άρθρου 2 των Γενικών Όρων.
 • Ευθύνη από την χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (clark, ανελκυστήρες προσωπικού & φορτίου κλπ), κατά παρέκκλιση της εξαίρεσης 5 του άρθρου 2 των Γενικών Όρων.
 • Ευθύνη του ασφαλιζόμενου / εργοδότη σύμφωνα με τα άρθρα 657, 658 & 932 του Αστικού Κώδικα, έναντι του έμμισθου προσωπικού που απασχολείται στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Ασφαλιζόμενα κεφάλαια

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Σωματικές Βλάβες και / ή Θάνατο Ανά Άτομο

ΚΠ

Ομαδικό Ατύχημα Ανά Γεγονός (Ομαδικό)

ΚΠ

Υλικές Ζημιές

ΚΠ

Συνολικό Ανώτατο Όριο Ευθύνης

ΚΠ
Πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Προϋποθέσεις Ανάληψης

Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης για Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες θα εξετάζεται Κατά Περίπτωση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γενικές Εξαιρέσεις

Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης δεν καλύπτει, σύμφωνα με τις Γενικές Εξαιρέσεις του, την ευθύνη του ασφαλισμένου για αποζημίωση τρίτων, για θάνατο, σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που έχουν προξενηθεί:

1.

Από τον ασφαλισμένο ή από πρόσωπα που τελούν στην υπηρεσία του από δόλο, κατά την διάρκεια ή ως συνέπεια παρανομης ή αξιόποινης πράξης, ως συνέπεια ή κατά την διάρκεια μέθης ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

2.

Στα μέλη της οικογένειάς του και μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείας έστω και από αγχιστεία σε πρόσωπα που τελούν σε οποιαδήποτε μορφής εργασιακή σχέση ή σχέση προστήσεως κατά τη διάρκεια της εργασίας τους ή επ’ ευκαιρία αυτής, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως στους ειδικούς όρους.

3.

Από κάθε είδους αυτοκινούμενα οχήματα, αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα ή από πλωτά μέσα, ή από τη χρήση αεροσκαφών.

4.

Από πυρκαγιά, εκρήξεις, χρήση εκρηκτικών υλών, εκρήξεις λεβήτων.

5.

Από ανελκυστήρες, αναβατήρες, ανυψωτήρες, βαρούλκα, κυλιόμενες σκάλες.

6.

Από ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος οποιασδήποτε μορφής, από ελαττωματική αποχέτευση, μόλυνση ή ρύπανση του νερού, ή επιβαβείς ουσίες, δηλητηρίαση σε τροφή ή ποτό εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

7.

Από τη συμμετοχή σε αγώνες, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς και συναγωνισμούς κάθε φύσης, στοιχήματα καθώς και κατά τη διάρκεια δοκιμών – προπονήσεων εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

8.

Από πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς, λαίλαπας, έκρηξης ηφαιστείου ή άλλα παρόμοια φυσικά φαινόμενα που συνιστούν ανώτερη βία.

9.

Κατά την διάρκεια πολέμου, εισβολής, εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξιών, εμφυλίου πολέμου, στάσης, απεργίας, επανάστασης, ανταρσίας, πολιτικών ταραχών, τρομοκρατικών ενεργειών, κινήματος κλπ εκτός εάν ο ασφαλισμένος αποδείξει ότι δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, άμεση ή έμμεση, μεταξύ του ατυχήματος και των γεγονότων αυτών.

10.

Από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Επίσης, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από μολύνσεις που έχουν αιτία τη ραδιενέργεια, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό κατάλοιπο της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. Εξαιρούνται ακόμα οι ζημίες οποιασδήποτε φύσης και από οποιαδήποτε αιτία, που προκαλούνται από ρύπανση της ατμόσφαιρας και εκπομπές καπνογόνων, κόνεων και αερίων, ρύπανση και μόλυνση των νερών, των εδαφών και των καλλιεργιών καθώς και από διακοπή, μείωση ή εκτροπή πηγών, ποταμών, λιμνών και υδάτινων ρευμάτων.

11.

Από ζημιές ή βλάβες που απορρέουν ή που είναι αποτέλεσμα ασθένειας ή διαταραχής (σωματικής ή άλλου είδους) σε ανθρώπους που οφείλονται σε μείωση της αξίας περιουσιακού στοιχείου εφ' όσον οι εν λόγω ζημίες ή βλάβες προκληθούν από Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (ELECTRO MAGNETIC FIELD/EMF) ή από εκπομπή Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (ELECTRO MAGNETIC RADIATION/EMR), συμπεριλαμβανομένων των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (EMF) και Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (EMR) που εκπέμπονται από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή από οποιουδήποτε είδους προϊόντα τα οποία απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία τους.

12.

Ευθύνη που προβλέπεται από το νόμο και που απορρέει από θάνατο, εθισμό, σύσπαση ή επιδείνωση ή παροξυσμό οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης ή τραύματος, νοητικής ανησυχίας ή κλονισμού ή νοητικής ή σωματικής διαταραχής που θα προκληθεί όντως ή κατ' ισχυρισμό ή θα ενισχυθεί από προϊόντα καπνού και/ή με διαφήμιση ή με άλλο τρόπο προώθησης των προϊόντων αυτών. Για τους σκοπούς αυτής της εξαίρεσης "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ" σημαίνει ο καπνός και/ή προιόντα καπνού και/ή νικοτίνη και/ή προϊόντα νικοτίνης και/ή τσιγαρόχαρτα και/ή φίλτρα και/ή υποκατάστατα καπνού που κατασκευάζονται, υφίστανται επεξεργασία, διακινούνται, πωλούνται, προμηθεύονται ή διανέμονται από τον Ασφαλισμένο.

13.

Από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο ασφαλισμένος καθώς και υποχρεώσεις σε περιπτώσεις αντικειμενικής ευθύνης του εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

14.

Από ελαττωματικά προϊόντα που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή της επεξεργασίας ή είναι έτοιμα προς πώληση καθώς και μετά την παράδοσή τους σε τρίτους ή ανάκληση προϊόντων ή η μείωση της αξίας αυτών.

15.

Σε αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων και ζώων που είτε ο ασφαλισμένος, είτε τα πρόσωπα για τα οποία αυτός φέρει την ευθύνη έχουν στην κατοχή τους με βάση σχέση ενέχυρου, χρησιδανείου, παρακαταθήκης, μίσθωσης εξαιτίας διαχείρισης, αντικείμενα που του παρεδόθησαν για επισκευή, μετασκευή, έλεγχο ή προς πώληση για λογαριασμό τρίτου.

16.

Σε αντικείμενα, που παραδόθηκαν στον ασφαλισμένο για να φορτωθούν, εκφορτωθούν ή μεταφερθούν.

17.

Σε έργα και εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας γενικά (Ο.Τ.Ε. – Δ.Ε.Η. – Ε.Υ.Δ.Α.Π. – Δ.Ε.Π.Α. κλπ) κατά τη διάρκεια εργασιών εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

18.

Σε κτίσματα λόγω εργασιών σε υπονόμους για υπόγειες διοχετεύσεις και εκσκαφές γενικά, από υποχωρήσεις ή κατολισθήσεις ή διαβρώσεις του εδάφους λόγω βροχοπτώσεων ή από έργα ή εγκαταστάσεις κάθε είδους μετά την αποπεράτωσή τους.

19.

Σε γειτονικές προς τον ασφαλισμένο κίνδυνο ιδιοκτησίες από διαφυγή αερίων, ατμού, υδάτων, υγρασίας.

20.

Από κλονισμό ή μετακίνηση ή εξασθένιση των θεμελίων ομόρων κτιρίων ή/και από τις άμεσες ζημίες σε όμορα κτίρια κατά τη διάρκεια της κατεδάφισης, εκσκαφής και/ή ανέγερσης οικοδομής που τυχόν σχετίζεται με την καλυπτόμενη αστική ευθύνη του ασφαλισμένου εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως.

21.

Από αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους και μορφής.

22.

Από πράξη ή παράλειψη η οποία συνιστά δυσφήμιση (απλή ή συκοφαντική) ή έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή προσωπικότητας ή την παραβίαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

23.

Σε λατομεία, σήραγγες, ναυπηγεία, ορυχεία και ανθρακορυχεία.

24.

Σε πάρκα ψυχαγωγίας ή λούνα παρκ.

25.

Από επαγγελματική ευθύνη.

26.

Από αμίαντο.

27.

Από πρόστιμα, χρηματικές ποινές, ποσά εξαγοράς ποινής και έξοδα των ποινικών δικών συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής.

28.

Από κλοπή ή / και φθορές συνεπεία απόπειρας κλοπής.

29.

Από ευθύνη στελεχών.
Ενδιαφέρεστε για κάποιο πρόγραμμα; έχετε κάποια ερώτηση; συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Φόρμα ενδιαφέροντος
Επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρία