Νομική Προστασία


Τι είναι Νομική Προστασία;

Νομική Προστασία είναι η προστασία που παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο έναντι κάποιου ασφαλίστρου προκειμένου να διεκδικήσει μια δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια.


Τι σας προσφέρει η NP ασφαλιστική;
Προσφέρει μια σύγχρονη ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη στον πελάτη έναντι απρόβλεπτων κινδύνων, που μπορεί να του επιφέρουν απρόβλεπτες οικονομικές συνέπειες.

Οι παροχές ενδεικτικά είναι:
 • Οι αμοιβές του δικηγόρου.
 • Τα δικαστικά έξοδα και τέλη.
 • Οι νόμιμες αποζημιώσεις των μαρτύρων, πραγματογνωμόνων.
 • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών.
 • Η δικαστική δαπάνη στον αντίδικο σε περίπτωση επιδίκασης της σε βάρος του ασφαλιζόμενου.
 • Τα έξοδα εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.
Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα προγράμματα ασφάλισης Νομικής Προστασίας που σας προσφέρει η NP ασφαλιστική πατώντας στην ενότητα που σας ενδιαφέρει:


Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Παρέχεται

 • Ως Νομική Προστασία Αποζημίωσης.
  Αξιώσεις αποζημίωσης μπορεί να προκύψουν για τον πατέρα, τη μητέρα ή τα παιδιά στην καθημερινή ζωή τους σαν πεζοί, οδηγοί ποδηλάτου ή κατά την χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Ομοίως κατά την επίσκεψη σε γνωστούς, φίλους ή σε δημόσια οικήματα, κατά την επίσκεψη στον γιατρό, στον τόπο εργασίας ή στις διακοπές κλπ.
 • Ως Ποινική Νομική Προστασία για την υπεράσπιση ενώπιον δικαστηρίων λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ΄αμελείας ποινικών διατάξεων.
 • Ως Νομική Προστασία Διαφορών από Εργασιακή Σχέση Εξαρτημένης Εργασίας, για τις διαφορές του με τον εργοδότη, τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Οι διαφορές από εργασιακή σχέση είναι δυνατόν να προκύψουν πολύ συχνά, όπως:
  - παρακράτηση μισθού
  - λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
  - δικαιώματα αδείας
  - απόλυση χωρίς αποζημίωση ή απόλυση χωρίς αιτία
  - ανασφάλιστη εργασία
  - λανθασμένος υπολογισμός ενσήμων
  - δυσμενής μετάθεση
 • Ως Νομική Προστασία για Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία.
  Νομική Προστασία παρέχεται για απαιτήσεις που στρέφονται εναντίον των ασφαλιστικών ταμείων για συνταξιοδότηση, έξοδα περίθαλψης, σύνταξη αναπηρίας, επίδομα ανεργίας, εργατικά ατυχήματα, ανικανότητα για εργασία κ.λ.π.
 • Ως Νομική Προστασία Συμβάσεων.
  Παρέχεται για την διεκδίκηση των αξιώσεων ή απόκρουση απαιτήσεων από τις συμβάσεις καθημερινής ζωής, όπως συμβάσεις αγορών, επισκευής, παροχής υπηρεσιών, χρηματοδοτήσεως κλπ.
 • Ως Νομική Προστασία για Διαφορές από την κύρια Κατοικία του ασφαλισμένου.
  Παρέχεται για διαφορές που προκύπτουν από την κύρια κατοικία του ασφαλισμένου εκτός από τις μισθωτικές διαφορές.
 • Ως Νομική Προστασία Διαφορών εξ΄ιδίων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.
  Παρέχεται για διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου και απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κατοικία ή τα ασφαλισμένα πρόσωπα. Εξαιρείται η περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Παρέχεται

 • Για την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, λόγω κατηγοριών που αναφέρονται στην παράβαση εξ’ αμελείας ποινικών διατάξεων που έχουν σχέση με τον τραυματισμό ή θάνατο λουομένου ή ψαρά με το σκάφος, καθώς επίσης και για ρύπανση της θάλασσας, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση κοντά στην παραλία, έλλειψη σωστικών και γενικά για μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ναυσιπλοϊα, τον ελλιμενισμό, την καθέλκυση, την παραβολή, την ρυμούλκηση, την αγκυροβόληση κλπ.
 • Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν σ΄αυτόν ή στους συνεπιβαίνοντες από υπαιτιότητα τρίτου άλλως για απαιτήσεις από ζημίες που προκάλεσαν άλλοι στο ασφαλισμένο του σκάφος, κατά τον πλού, την παραβολή, τον απόπλου, την αγκυροβόληση, την ρυμούλκηση κλπ.
 • Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων του ασφαλισμένου κατά της ασφαλιστικής του εταιρείας, εφόσον αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαιο, που αφορούν το σκάφος.
 • Για τη παραφύλαξη των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου, στις συμβατικές διαφορές που αναφύονται και αφορούν το σκάφος όπως, ελαττωματική επισκευή στο ναυπηγείο, μη καταβολή συμφωνηθέντος ναύλου από τους ναυλωτές, μη καταβολή του υπολοίπου τιμήματος σε περίπτωση πώλησης κλπ.
Εξαιρούνται:
 • Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρέχεται

 • Για την διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης από τρίτους
 • Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων, και έχουν σχέση με το αντικείμενο της ασφάλισης.
 • Σε περίπτωση διαφορών από ενοχικές συμβάσεις, συμβάσεις με την ΔΕΗ, εγγύηση εγκαταστάτη, εγγύηση κατασκευαστή, εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει το ετήσιο ασφάλιστρο που καταβάλλει εκάστοτε ο ασφαλισμένος.
 • Για διαφορές εξ’ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, που καλύπτουν την ασφαλισμένη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, όπως πχ. πυρός, κλοπής, ζημίας από φυσικά φαινόμενα κλπ.
Εξαιρούνται:
 • Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Παρέχεται

 • Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ' αμελείας αδικήματα που αφορούν την επαγγελματική του δραστηριότητα, όπως:
  - εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση ή αναισθησία
  - εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία
  - επικίνδυνη φαρμακευτική ή θεραπευτική αγωγή στα πλαίσια κλινικών πρωτοκόλλων ή πρωτοποριακών τεχνικών
  - αισθητική παραμόρφωση ή ατελές αισθητικό αποτέλεσμα
  - ανθρωποκτονία από αμέλεια
  - κατηγορίες για ψευδείς πιστοποιήσεις
  - παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας ή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου
  - άρνηση εκτέλεσης εργασιών
  - εσφαλμένη διάγνωση με την ευρεία έννοια
 • Για την υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις:
  - Εξύβρισης
  - Χειροδικίας
  - Πρόκλησης σωματικών βλαβών
  - Δυσφήμησης
 • Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τρίτους για ζημιές στον εξοπλισμό, στην εγκατάσταση η σε αντικείμενα του ιατρείου του.
 • Για διαφορές του ασφαλισμένου μας ιατρού με το προσωπικό που απασχολεί από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσέλευσης, άδειες, αποζημιώσεις κ.λ.π.
 • Για τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική στέγη με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκλησθείσες ζημιές κ.λ.π.
 • Για τις διαφορές του ασφαλισμένου μας με το ασφαλιστικό του ταμείο.
 • Για τις διαφορές του ασφαλισμένου μας με την ασφαλιστική εταιρία από τα ασφαλιστήρια του ιατρείου του, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων καθώς και την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης ασφαλιστικής εταιρίας, στις διαφορές που θα προκύψουν από την επαγγελματική ευθύνη του έναντι τρίτων.
Εξαιρούνται:
 • Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Παρέχεται

 • Η κάλυψη αυτή αφορά την υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια, λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων, αλλά και της σχετικής νομοθεσίας που αφορά την ασφαλισμένη δραστηριότητα.
 • Η κάλυψη αναφέρεται στην παραφύλαξη έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές, που εποπτεύουν την ασφαλισμένη δραστηριότητα (διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις).
 • Η κάλυψη αναφέρεται στην προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας. Πέραν της προσεπίκλησης καλύπτεται και η απόκρουση αγωγής για πράξεις ή παραλήψεις, σε θέματα που αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και αποτελούν εξ’ αμελείας παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας.
Εξαιρούνται:
 • Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Παρέχεται

 • Για τη παραφύλαξη των έννομων συμφερόντων του ασφαλισμένου σε περιπτώσεις διαφορών από ενοχικές συμβάσεις παροχής αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν :
  - την αγορά καταναλωτικών προϊόντων
  - ελαττώματα προϊόντων μετά την αγορά τους
  - τις τραπεζικές υπηρεσίες
  - τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες
  - τις υπηρεσίες καλλωπισμού και άθλησης
  - τις υπερχρεώσεις ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, τηλεφωνίας
  - τις διαφορές από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν τα ασφαλισμένα πρόσωπα ή την δηλωθείσα κατοικία τους.
Εξαιρούνται:
 • Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρέχεται

 • Για όλες τις περιπτώσεις εργασιακών διαφορών (όπως για παράδειγμα Ε.Δ.Ε., δικαιώματα αδείας, λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών, παρακράτηση μισθού, απόσπαση - μετάθεση - μετάταξη - κρίσεις – προαγωγές, αποζημίωση από εργατικό ατύχημα, απόλυση, βλαπτικές μεταβολές, διαφορές που προκύπτουν με το ταμείο ασφάλισης, δυσμενής μετάθεση), κατά τις οποίες παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα του ασφαλισμένου ως μισθωτού, από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη του.
 • Για την υποβολή Μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, εξύβρισης, χειροδικίας εφόσον έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
 • Για την ποινική υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, για κατηγορίες που αναφέρονται στην εξ΄αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Εξαιρούνται:
 • Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ)

Παρέχεται

 • Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορείται για εξ’ αμελείας πράξεις ή παραλείψεις, εφ’ όσον έχουν σχέση με την υπηρεσιακή τους δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας ως οδηγών υπηρεσιακού οχήματος (Ε.Δ.Ε.,αναφορές, εγκαλητήρια).
 • Για τις περιπτώσεις που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα του ασφαλισμένου στρατιωτικού ως μισθωτού από πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη. Όπως για παράδειγμα:
  - αναφορές υπηρεσιακές ή μη
  - θέματα προαγωγών-κρίσεων
  - αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
  - μεταθέσεις, μετατάξεις
  - αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
  - δικαιώματα αδείας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων, αργιών και ασκήσεων
  - Θέματα συνυπηρέτησης
  - ακύρωση πειθαρχικών ποινών
  - Ε.Δ.Ε.
 • Για την υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης εφόσον έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.
Εξαιρούνται:
 • Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ)

Παρέχεται

 • Για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τον υπαίτιο τρίτο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν στον ασφαλισμένο από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 • Για τη διεκδίκηση απαιτήσεων που δημιουργούνται σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανών κ.λ.π.
 • Για την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε ποινικά δικαστήρια λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην παράβαση εξ αμελείας ποινικών διατάξεων, και έχουν σχέση με το αντικείμενο της ασφάλισης (όπως για παράδειγμα αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα και άλλα εξ’ αμελείας αδικήματα, που εμπίπτουν στην ποινική διαδικασία)
 • Για διαφορές μεταξύ του ασφαλισμένου εργοδότη και των υπαλλήλων του και αναφέρονται τόσο στην διεκδίκηση όσο και την απόκρουση απαιτήσεων.
 • Για μισθωτικές διαφορές, όπως για παράδειγμα την μίσθωση του καταστήματος, τη διάρκειά της, την ανανέωση της, τη χρήση του μισθωμένου χώρου, το ενοίκιο και την αναπροσαρμογή του.
 • Για διαφορές με το ασφαλιστικό ταμείο του ασφαλισμένου.
 • Για υποθέσεις φορολογικού δικαίου ή για άλλα θέματα συναφή με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Για διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει με συμβόλαια πυρός, κλοπής κλπ., την ασφαλισμένη επιχείρηση και για την δραστηριότητα, που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.
 • Για την προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρίας στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου και αφορά την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα του.
Εξαιρούνται:
 • Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.Πρόγραμμα ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Παρέχεται

 • Για τις διαφορές που θα προκύψουν από τις συμβάσεις των επαγγελματιών ή επιχειρήσεων με τους πελάτες ή προμηθευτές τους που συνήφθησαν στην Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα:
  - αξιώσεις από διαμαρτυρημένες συναλλαγματικές
  - αξιώσεις από ακάλυπτες επιταγές
  - απλήρωτα τιμολόγια
  - αλληλόχρεους λογαριασμούς
  - διαφορές με τους προμηθευτές από μη έγκαιρη παράδοση αγαθών, ελαττωματική ποιότητα, υπαναχώρηση στα συμφωνηθέντα κ.ο.κ.
Εξαιρούνται:
 • Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία μας.


Ενδιαφέρεστε για κάποιο πρόγραμμα; έχετε κάποια ερώτηση; συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Φόρμα ενδιαφέροντος
Επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρία