Ασφάλιση προσωπικού ατύχηματος

Είναι υπέροχο να ξέρετε ότι υπάρχει τρόπος να αισθάνεστε σιγουριά για το αύριο - για εσάς και την οικογένειά σας. Σήμερα η NP ασφαλιστικήσάς προσφέρει τα πιο σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα Ασφάλισης για Προσωπικό Ατύχημα. Με συνέπεια και ευελιξία, προσαρμόζεται στις δικές σας πραγματικές ανάγκες για να μπορείτε να απολαμβάνετε τη ζωή και την καθημερινότητά σας χωρίς φόβους και ανασφάλειες.
Γιατί να επιλέξετε την NP ασφαλιστική και για ασφάλιση προσώπου
Γιατί έτσι
 • προστατεύετε την οικογένειά σας
 • προστατεύετε το εισόδημά σας,
 • διαφυλάσσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία,
 • διατηρείτε την οικονομική σας θέση σε περίπτωση ατυχήματος,
Γιατί παρέχει
 • Προϊόντα σχεδιασμένα με γνώμονα τον Άνθρωπο και έχει τη δυνατότητα να τα προσαρμόσει κάθε φορά στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη
 • Ταχύτητα αποζημιώσεων
 • Σύγχρονη αντίληψη
 • Φιλική εξυπηρέτηση
 • Συνέπεια και σεβασμό στον πελάτη
 • Φερεγγυότητα
Τα προϊόντα της NP ασφαλιστικήείναι:
 • Απλά και κατανοητά
 • Αξιόπιστα Ευέλικτα
 • Σύγχρονα και επίκαιρα.
Επιπλέον, με την NP ασφαλιστική, έχετε το πλεονέκτημα ενός ιδιαιτέρα προσιτού ασφαλίστρου, καθώς και ενός ασφαλίστρου προσαρμοσμένου πάντα στις δικές σας δυνατότητες και επιθυμίες.

Προγράμματα EXPRESS PA
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής EXPRESS PA είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα με στόχο να διατηρήσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στην οικογένεια και στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο σε απρόβλεπτα δύσκολες στιγμές.

Καλύψεις

Βασικοί Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5
Θάνατος 20.000 30.000 40.000 50.000 80.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 20.000 30.000 40.000 50.000 80.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
20.000 30.000 40.000 50.000 80.000

Πρόσθετες Καλύψεις

Οι παρεχόμενες πρόσθετες καλύψεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο ανά άτομο.
Πρόσθετες Καλύψεις Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5
1. Απώλεια Εισοδήματος, Μηνιαίως
Η παροχή καταβάλλεται από την 8η ημέρα του ατυχήματος και μέχρι 12 μήνες
450 600 750 900 1.350
2. ΙΦΕ (εντός & εκτός νοσοκομείου) 300 400 500 600 1.000
3. Νοσοκομειακή Περίθαλψη με απαλλαγή 10% στη ζημιά 2.000 4.000 6.000 8.000 15.000

4. Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια, Ημερησίως

Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας για κάθε Ατύχημα μέχρι 12 μήνες και για κάθε Ασθένεια για άτομα ηλικίας 18-55 ετών μέχρι 90 ημέρες

Επίδομα Ανάρρωσης στο σπίτι μετά από ατύχημα ή ασθένεια, Ημερησίως

10 20 30 40 50
Η παροχή καταβάλλεται για ημέρες ίσες με εκείνες της προηγηθείσας παραμονής στο νοσοκομείο, με μέγιστο
διάστημα αποζημίωσης 90 ημέρες
5 10 15 20 25
Προγράμματα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΙΙ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα των αλλοδαπών που εισέρχονται ή διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του Ν.4251/2014 και αιτούνται την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.
Με την υπ΄ αριθμό οικ. 53281/2014 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Υγείας – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2962/04.11.2014, καθορίσθηκε το σύνολο των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.
Ειδικότερα, οι καλύψεις επί των ασφαλιστηρίων συμβολαίων προκειμένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 περ. (ε) του Ν. 4251/2014, αφορούν σε:

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι Ορια Ευθύνης
Θάνατος από ατύχημα 1.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 80% κάλυψη 15.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα 80% κάλυψη ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας 15.000
ΙΦΕ από Ατύχημα ή Ασθένεια σε Δημόσιο Νοσοκομείο, 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 1.500
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Δημόσιο Νοσοκομείο 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 10.000

Προϋποθέσεις

 • Πρόταση Ασφάλισης.
 • Καθαρό Ιστορικό Ζημιών.
 • Ηλικία μέχρι 70 ετών.
 • Η κάλυψη της Ευρείας Νοσοκομειακής Περίθαλψης αποκτά ισχύ 45 ημέρες μετά την έναρξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και αφορά τρίκλινο δωμάτιο.
Προγράμματα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει τον ασφαλιζόμενο αγρότη προσωπικά, και του προσφέρει την εξασφάλιση σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι από Ατύχημα Ορια Ευθύνης
Θάνατος από ατύχημα 50.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 50.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα 50.000
Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα
κατά περίπτωση ατυχήματος, εντός & εκτός νοσοκομείου
Καλύπτονται τα έξοδα λόγω :
 • Δηλητηρίασης από εισπνοή γεωργικών φαρμάκων-φυτοφαρμάκων
 • Δαγκώματος ερπετού ή κεντρίσματος εντόμων
600
Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα, ημερησίως 50
Προγράμματα ACCIDENT CARE
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Το πρόγραμμα της NP ασφαλιστικής ACCIDENT CARE είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, το οποίο προσφέρει στον ασφαλισμένο και την οικογένεια του, την απόλυτη σιγουριά και εξασφάλιση μέσα από τις ουσιαστικές καλύψεις του.

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι Ορια Ευθύνης
Θάνατος από ατύχημα 50.000
Επίδομα Νοσηλείας από Ατύχημα ή Ασθένεια, ημερησίως
Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες για κάθε ατύχημα ή ασθένεια
80
Επίδομα Ανάρρωσης λόγω Χειρουργικής Επέμβασης από Ατύχημα ή Ασθένεια, ημερησίως
Η παροχή καταβάλλεται μέχρι 45 ημέρες για κάθε χειρουργική επέμβαση από ατύχημα ή ασθένεια.
40
Χειρουργικό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια βάσει πίνακα κατάταξης 3.000
Επίδομα Τοκετού
Καταβάλλεται εφάπαξ επίδομα για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή, 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου
1.000
Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών
Καταβάλλεται σε περίπτωση επέλευσης μίας από τις ακόλουθες παθήσεις :
 • Καρκίνος
 • Καρδιακή Προσβολή
 • Εγκεφαλικό
 • Στεφανιαία Νόσος που απαιτεί χειρ. Επέμβαση
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Μεταμόσχευση οργάνων
 • Τύφλωση
 • Παράλυση
15.000
Προγράμματα ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα με στόχο να διατηρήσει αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στην οικογένεια και στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο σε απρόβλεπτα δύσκολες στιγμές.

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα A B Γ Δ
Θάνατος 20.000 30.000 40.000 50.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 20.000 30.000 40.000 50.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
20.000 30.000 40.000 50.000
ΙΦΕ 200 300 400 500

Απώλεια Εισοδήματος, Ημερησίως
Η παροχή καταβάλλεται από την 8η ημέρα του ατυχήματος και μέχρι 12 μήνες

8 9 10 12

Νοσοκομειακό Επίδομα, Ημερησίως
Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα του ατυχήματος και μέχρι 12 μήνες

8 9 10 12
Προγράμματα ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ καλύπτει εργαζόμενους σε επιχειρήσεις με στόχο να συμβάλλει στην πρόσθετη προστασία τους, στην αύξηση της αποδοτικότητας τους και στη δημιουργία καλού κλίματος στην επιχείρηση.

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα A B Γ
Θάνατος 10.000 20.000 30.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 10.000 20.000 30.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
10.000 20.000 30.000
ΙΦΕ 400 500 600

Απώλεια Εισοδήματος από Ατύχημα
Η παροχή καταβάλλεται από την 31η ημέρα του ατυχήματος και μέχρι 90 ημέρες

15 20 25
Νοσοκομειακό Επίδομα, Ημερησίως
Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες για κάθε Ατύχημα
30 40 50
Προγράμματα ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα των μαθητών και του Διοικητικού Προσωπικού βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και φροντιστηρίων και μόνο κατά την διάρκεια των μαθημάτων, διαλειμμάτων, εκδρομών, σχολικών εκδηλώσεων και κατά την διάρκεια του ολοήμερου σχολείου, πάντα υπό την επίβλεψη των νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών κλπ, καθώς και μια ώρα πριν την έναρξη του μαθήματος (κατά την μετάβαση) και μια ώρα μετά την λήξη του μαθήματος (κατά την επιστροφή στην κατοικία τους)

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα A B Γ
Θάνατος 4.000 5.000 8.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 4.000 5.000 8.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
4.000 5.000 8.000
ΙΦΕ 200 300 500

Νοσοκομειακό Επίδομα, Ημερησίως
Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας και μέχρι 120 ημέρες

5 10 15
Προγράμματα ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα μιας ομάδας ταξιδιωτών κατά την διάρκεια του ταξιδιού με ανώτατη χρονική διάρκεια τις 20 ημέρες.

Καλύψεις

Βασικοί Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα A B Γ
Θάνατος 5.000 8.000 10.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 5.000 8.000 10.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
5.000 8.000 10.000

Πρόσθετες Καλύψεις

Οι παρεχόμενες πρόσθετες καλύψεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο ανά άτομο.
Πρόσθετες Καλύψεις A B Γ
1. ΙΦΕ
1.1. ΙΦΕ από Ατύχημα 500 600 800
1.2. ΙΦΕ από Ασθένεια 200 300 400
2. Νοσοκομειακό Επίδομα
2.1. Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια Ημερησίως
Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες για κάθε ατύχημα ή ασθένεια
60 80 100
3. Aπώλεια Προσωπικών Αποσκευών
3.1. Ασφάλιση Ολικής Απώλειας Προσωπικών Αποσκευών 500 500 600
4. Διάφορες Πρόσθετες Καλύψεις
4.1. Δαπάνες Επαναπατρισμού Σωρού 800 1.200 1.500
4.2. Δαπάνες Καθυστέρησης Πτήσης 300 500 500
4.3. Δαπάνες Διακοπής Ταξιδιού 500 600 600
4.4. Δαπάνες μετά από Απώλεια ή Κλοπή Διαβατηρίου 500 500 600
5. Αστική Ευθύνη Εναντι Τρίτων
5.1. Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων 5.000 8.000 10.000
Προγράμματα ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα ενός ταξιδιώτη κατά την διάρκεια του ταξιδιού με ανώτατη χρονική διάρκεια τις 20 ημέρες.

Καλύψεις

Βασικοί Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα A B Γ
Θάνατος 10.000 20.000 30.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 10.000 20.000 30.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
10.000 20.000 30.000

Πρόσθετες Καλύψεις

Οι παρεχόμενες πρόσθετες καλύψεις είναι προαιρετικές και τιμολογούνται με επασφάλιστρο ανά άτομο.
Πρόσθετες Καλύψεις A B Γ
1. ΙΦΕ
1.1. ΙΦΕ από Ατύχημα 800 1.000 1.500
1.2. ΙΦΕ από Ασθένεια 400 600 700
2. Νοσοκομειακό Επίδομα
2.1. Νοσοκομειακό Επίδομα από Ατύχημα ή Ασθένεια Ημερησίως
Η παροχή καταβάλλεται από την 1η ημέρα νοσηλείας και μέχρι 90 ημέρες για κάθε ατύχημα ή ασθένεια
15 30 60
3. Aπώλεια Προσωπικών Αποσκευών
3.1. Ασφάλιση Ολικής Απώλειας Προσωπικών Αποσκευών 500 500 500
4. Διάφορες Πρόσθετες Καλύψεις
4.1. Δαπάνες Επαναπατρισμού Σωρού 1.000 1.500 2.000
4.2. Δαπάνες Καθυστέρησης Πτήσης 500 500 500
4.3. Δαπάνες Διακοπής Ταξιδιού 500 600 600
4.4. Δαπάνες μετά από Απώλεια ή Κλοπή Διαβατηρίου 500 500 600
4.5. Δαπάνες Καθυστέρησης Αφιξης Αποσκευών 250 300 350
5. Αστική Ευθύνη Εναντι Τρίτων
5.1. Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων 10.000 20.000 30.000
Προγράμματα ERASMUS ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής ERASMUS ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα και την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ενός φοιτητή στο πλαίσιο των συνηθισμένων δραστηριοτήτων του στην εργασία του κατά την διάρκεια της παραμονής του για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ με ανώτατη χρονική διάρκεια τους 6 μήνες.

Καλύψεις

Βασικοί Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα A B Γ
1. Προσωπικό Ατύχημα
1.1. Θάνατος 10.000 20.000 30.000
1.2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 10.000 20.000 30.000
1.3. Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
10.000 20.000 30.000
1.4. Νοσοκομειακή περίθαλψη 90% κάλυψη 1.000 1.500 1.500
       Ανώτατο ποσό για χρήση δωματίου και τροφής ημερησίως 50 70 70
2. Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων
Αστική Ευθύνη Εναντι Τρίτων 10.000 20.000 30.000
2.1. Ευθύνη από την οδήγηση ποδηλάτου      
2.2. Ευθύνη κατά την κίνηση τους ως πεζοί ή ως επιβάτες δημόσιου μέσου μεταφοράς.      
2.3.Ευθύνη από πυρκαγιά, έκρηξη και βραχυκύκλωμα (συμπεριλαμβανομένου και των γειτνιαζόντων περιουσιακών στοιχείων), από την λειτουργία της κύριας κατοικίας.      
Απαλλαγή ανά ζημιογόνο γεγονός 200 200 200

Πρόσθετες Καλύψεις

Πρόσθετες Καλύψεις A B Γ
1. ΙΦΕ
1.1. ΙΦΕ από Ατύχημα 800 1.000 1.500
1.2. ΙΦΕ από Ασθένεια 400 500 700
2. Διάφορες Πρόσθετες Καλύψεις
2.1. Δαπάνες Επαναπατρισμού Σωρού 1.000 1.500 2.000
2.2. Δαπάνες Καθυστέρησης Πτήσης 500 500 500
2.3. Δαπάνες μετά από Απώλεια ή Κλοπή Διαβατηρίου 500 500 600
2.4. Δαπάνες Καθυστέρησης Αφιξης Αποσκευών 250 300 350
Προγράμματα ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα των κατασκηνωτών κατά την διάρκεια της κατασκηνωτικής περιόδου, για όλες τις δραστηριότητες των ασφαλιζόμενων εντός και εκτός κατασκήνωσης πάντα με την επίβλεψη των δασκάλων, καθηγητών, ομαδαρχών, καθώς και κατά την μετάβαση και αποχώρηση τους από αυτή.

Καλύψεις

Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι από Ατύχημα A B Γ
Θάνατος 6.000 8.000 10.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 6.000 8.000 10.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
6.000 8.000 10.000
ΙΦΕ 300 500 500
Νοσοκομειακή Περίθαλψη 1.200 1.200 2.000
Ανώτατο ποσό για χρήση δωματίου και τροφής ημερησίως 50 50 80
Ασφάλιση έκτακτης διακομιδής τραυματία   600  
Προγράμματα ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ CAMP
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CAMP είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα των παιδιών κατά την διάρκεια των ωρών του camp, από το πρωί που ξεκινάει το πρόγραμμα μέχρι το απόγευμα που τα παιδιά επιστρέφουν στην κατοικία τους. Η διάρκεια κάλυψης είναι μέχρι 30 ημέρες. CAMP είναι το πρόγραμμα αθλοπαιδιών που διοργανώνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους από Δήμους, Σχολεία, Αθλητικούς Ομίλους κλπ, κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Καλύψεις

  A B Γ
Θάνατος 6.000 6.000 10.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα 6.000 6.000 10.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα
ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας
6.000 6.000 10.000
ΙΦΕ   500 600
Νοσοκομειακή Περίθαλψη 1.200 1.500 2.000
Ανώτατο ποσό για χρήση δωματίου και τροφής ημερησίως 50 60 80
Ασφάλιση έκτακτης διακομιδής τραυματία     600
Προγράμματα PERSONAL
Επιλέξτε την ενότητα που σας ενδιαφέρει για να ενημερωθείτε αναλυτικά:

Περιγραφή

Τα προγράμματα της NP ασφαλιστικής NP PA είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν, που καλύπτει :

Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι Ορια Ευθύνης
Θάνατος από Ατύχημα 15.000
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα 15.000
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα ποσοστό % επί του κεφαλαίου ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας 15.000
ΙΦΕ από Ατύχημα ή Ασθένεια σε Δημόσιο Νοσοκομείο, 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 1.500
Ευρεία Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Δημόσιο Νοσοκομείο 80% κάλυψη ανά γεγονός και ετησίως 10.000Ενδιαφέρεστε για κάποιο πρόγραμμα; έχετε κάποια ερώτηση; συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας

Φόρμα ενδιαφέροντος Επικοινωνήστε απευθείας με την εταιρία